wtorek, 19 wrzesień 2017 11:51

Przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 r., II SA/Wa 1225/16

Tezy orzeczenia:

 1. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy Komendancie Głównym PSP trafnie zastosowała wobec obwinionego P. O. art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k., w związku z art. 119 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z powołanym art. 119 ust. 1 odpowiedzialność dyscyplinarna strażaka ustaje, jeżeli od czasu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie dyscyplinarne, odpowiedzialność dyscyplinarna ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu (przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej).
 1. Rzecznik dyscyplinarny obwinił skarżącego o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego w dniu [...] maja 2014 r., zaś z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wystąpił dopiero [...] maja 2015 r. Postępowanie dyscyplinarne uważa się za wszczęte z chwilą wyznaczenie terminu rozprawy i zawiadomieniu o nim rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego – art. 124b powołanej ustawy. Z akt sprawy wynika, że do dnia [...] maja 2015 r. nie wszczęto postępowania, bowiem do tej daty nie został wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej przy [...] Komendancie Wojewódzkim w [...] termin rozprawy i nie zawiadomiono stron postępowania. Tym samym zastosowanie w sprawie miał przepis art. 119 ust. 1 powołanej ustawy – odpowiedzialność dyscyplinarna strażaka ustała. Przedawnienie zarzucanego obwinionemu czynu dyscyplinarnego jest tu oczywiste i nie podlega żadnej dyskusji, zaś organ miał wprost obowiązek zastosować niniejszą instytucję prawa.
 1. Instytucja przedawnienia, określona w art. 119 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej czyni nie tylko niemożliwym jakiekolwiek orzekanie o popełnieniu czy też niepopełnieniu przez obwinionego zarzucanego czynu dyscyplinarnego, ale także uniemożliwia prowadzenie jakiegokolwiek postępowania w tym przedmiocie. Jest to negatywna przesłanka uniemożliwiająca procedowanie w danej sprawie. Zważyć tu należy, iż przepisy Kodeksu Postępowania Karnego do postępowania dyscyplinarnego w Państwowej Straży Pożarnej stosuje się odpowiednio na podstawie art. 124n ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Skrócony stan faktyczny sprawy:

         Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej postanowieniem z dnia [...] maja 2016 r. sygn. akt [...], działając na podstawie art. 438 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego, dalej k.p.k. w związku z art. 124n ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, po rozpatrzeniu zażalenia P. O. utrzymała w mocy postanowienie Komisji Dyscyplinarnej przy [...] Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w [...] z dnia [...] lutego 2016 r. sygn. akt [...] w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego z uwagi na przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

         Rzecznik Dyscyplinarny przy [...] Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w [...] wnioskiem z dnia [...] maja 2015 roku wystąpił o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko P. O. pełniącemu służbę w Komendzie Miejskiej PSP w [...]. Obwinił go o to, że swoim postępowaniem w dniu [...] maja 2014 r. naruszył rotę ślubowania, poprzez odmowę wykonania polecenia służbowego i zawnioskował o ukaranie strażaka karą dyscyplinarną wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej przy [...] Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w [...] postanowieniem z dnia [...] września 2015 r. odmówił wszczęcia postępowania dyscyplinarnego z uwagi na okoliczność przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej strażaka. W dniu [...] września 2015 r. P. O. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie.

         W uzasadnieniu wskazał, że postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego nie wyjaśnia całego zajścia, narusza jego dobre imię sugerując, że swoim postępowaniem w dniu [...] maja 2014 r. naruszył rotę ślubowania poprzez odmowę wykonania polecenia służbowego, a także iż utracił zaufanie przełożonych. Stwierdził, że zarzuty, które przedstawił dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr [...] do komisji dyscyplinarnej były nieprawdziwe.

        Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej postanowieniem z dnia [...] listopada 2015 r. uchyliła skarżone postanowienie i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania ze względu na fakt, że wydano je z naruszeniem art. 339 § 3 pkt 1 k.p.k.

       Komisja Dyscyplinarna przy [...] Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w [...] postanowiła odmówić wszczęcia postępowania dyscyplinarnego z uwagi na okoliczność przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej strażaka P. O..

        Od powyższego postanowienia obwiniony wniósł, w dniu [...] marca 2016 r., do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej zażalenie.

      Zdaniem skarżącego, krzywdzącą dla niego jest odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego ze względów formalnych (przedawnienie karalności) bez uprzedniego zbadania, czy popełnił on przewinienie dyscyplinarne. Według twierdzenia obwinionego, umorzenie postępowania z przyczyn formalnych narusza jego prawa, a prowadzone wobec niego czynności skutkowały zwolnieniem go ze służby.

      Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej zważyła: postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego z uwagi na przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej, należy uznać za słuszne a skarżone orzeczenie Komisji I instancji za zgodne z prawem.

        W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie P. O. wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

        Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 22 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi P. O. na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego oddala skargę.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura II SA/Wa 1225/16
 • Akt prawny

  Dz.U. 1997 nr 89 poz 555; art. 17 par. 1; Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

  Dz.U. 2009 nr 12 poz 68; art. 119 ust. 1; Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - tekst jednolity.

 • Data wydania czwartek, 22 grudzień 2016
 • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
 • Rodzaj orzeczenia wyrok
 • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 986 razy

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

NEWS !!!

🚒🧯🚨🔥☝👇👇👇👇

Od 1 stycznia 2022 r. gminy nie mają prawa wypłacać

strażakom ochotnikom ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych.

Dokonanie przez gminę takiej wypłaty może być uznane za złamanie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Albo pilna interwencja ustawodawcy albo chaos w gminach.

LINK DO ARTYKUŁU