wtorek, 19 wrzesień 2017 12:16

Zawieszenie w czynnościach strażaka Państwowej Straży Pożarnej ze względu na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 listopada 2005 r., III SA/Gd 388/04

Tezy orzeczenia:

  1. Skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja organu I instancji narusza przepisy prawa materialnego w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Podejmowanie czynności w takiej kolejności, jaka miała miejsce w sprawie F. M., tj. wszczęcie kolejnego postępowania dyscyplinarnego i podjęcie decyzji o zawieszeniu strażaka w czynnościach służbowych na kolejne 3 miesiące, prowadzi do ominięcia zakazu przedłużania zawieszenia w służbie na okres ponad 3 miesiące, a z drugiej strony - prowadzić może do zaniechania korzystania z kar dyscyplinarnych zapewniających poszanowanie zasad, jakimi kierować się winien strażak podejmujący służbę w Państwowej Straży Pożarnej (art. 30 cyt. ustawy o PSP).

Skrócony stan faktyczny sprawy:

       Zaskarżoną decyzją Nr [...] z dnia 28 maja 2004 r. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, powołując art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j. t. Dz. U. Nr 147 z 2002 r. poz. 1230 ze zm.) i art. 138 § 1 pkt 1 KPA utrzymał w mocy decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Nr [...] z dnia 15 kwietnia 2004 r. o zawieszeniu F. M. w czynnościach służbowych na okres od dnia 17 kwietnia 2004 r. do dnia 16 lipca 2004 r.

       Z uzasadnienia decyzji wynika, że organ I instancji podjął decyzję o zawieszeniu w czynnościach służbowych st. kpt. mgr inż. F. M. na podstawie postanowienia Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP z dnia 26 marca 2004 r. sygn. akt [...] o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, a organ odwoławczy wyjaśnił, że przeciwko odwołującemu się, uprzednio zawieszonemu w czynnościach służbowych na czas od 17 stycznia 2004 r. do 16 kwietnia 2004 r., wszczęto kolejne postępowanie dyscyplinarne (w dniu 26 marca 2004 r.), co zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, dawało podstawę do zawieszenia odwołującego się w czynnościach służbowych na następne trzy miesiące.

        W odwołaniu od decyzji organu I instancji i w skardze do sądu administracyjnego F. M. podniósł, że zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, strażaka można zawiesić w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego, jeżeli jest to celowe z uwagi na dobro postępowania lub dobro służby - na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.

      W dniu 18 lutego 2004 r. postępowanie dyscyplinarne zostało zawieszone, a przeciwko skarżącemu nie wszczynano innego postępowania dyscyplinarnego, jedynie w zawiadomieniu Komisji Dyscyplinarnej z dnia 26 czerwca 2004 r. zawarte zostały inne zarzuty niż w postanowieniu z dnia 16 stycznia 2004 r.

       Zdaniem skarżącego oznacza to, że kontynuowane jest wcześniejsze postępowanie dyscyplinarne (mimo zawieszenia), co nie daje podstaw do zawieszania w czynnościach służbowych na kolejne trzy miesiące.

       W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej oddalenie. Organ wyjaśnił, że przeciwko F. M. wszczęto kolejne postępowanie dyscyplinarne na podst. art. 124c ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku ujawnienia innych przewinień oprócz objętych wnioskiem.

       Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2005 roku na rozprawie sprawy ze skargi F. M. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej z dnia 28 maja 2004 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych 1/ uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 kwietnia 2004 r. nr [...], 2/ orzeka, że zaskarżona decyzja nie może być w całości wykonana.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

  • Sąd sąd administracyjny
  • Sygnatura III SA/Gd 388/04
  • Akt prawny

    Dz.U. 2009 nr 12 poz 68; art. 119 ust. 1; Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - tekst jednolity.

  • Data wydania wtorek, 29 listopad 2005
  • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
  • Rodzaj orzeczenia wyrok
  • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 466 razy

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

NEWS !!!

🚒🧯🚨🔥☝👇👇👇👇

Od 1 stycznia 2022 r. gminy nie mają prawa wypłacać

strażakom ochotnikom ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych.

Dokonanie przez gminę takiej wypłaty może być uznane za złamanie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Albo pilna interwencja ustawodawcy albo chaos w gminach.

LINK DO ARTYKUŁU