czwartek, 28 wrzesień 2017 13:24

Niewyjaśnienie stanu faktycznego w procedurze przyznawania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2010 r., III SA/Gd 560/10

Tezy orzeczenia:

 1. Z akt sprawy nie wynika czym jest pomieszczenie znajdujące się w budynku straży pożarnej, a w szczególności czy jest to lokal mieszkalny. Podobnie nie wynika jakie było przeznaczenie pomieszczenia wynikające wprost z decyzji o pozwoleniu na budowę lub czy wydana została decyzja o zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia. Z akt sprawy nie wynika także stan sanitarny pomieszczenia. W sprawie nie wyjaśniono także czy w pomieszczeniach sąsiednich znajdują się boksy garażowe lub na co zostały przeznaczone pomieszczenia sąsiednie i czy w związku z tym w pomieszczeniu zaproponowanym strażakowi nie zostały przekroczone dopuszczalne normy hałasu. Powyższe prowadzi do wniosku, iż zebrany w sprawie materiał dowodowy jest niekompletny i nie wystarczał do decyzyjnego rozstrzygania w sprawie, oznacza to, że zaskarżona decyzja zapadła z naruszeniem art. 75 i art. 77 k.p.a.

 

Skrócony stan faktyczny sprawy:

        Decyzją z dnia 3 sierpnia 2010 r. nr [...] Komendant Powiatowy państwowej straży pożarnej odmówił m. k. wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego od dnia 1 września 2010 r.

         W uzasadnieniu organ powołał się na oświadczenie mieszkaniowe m. k. z dnia 6 stycznia 2010 r., z którego wynika, że ani on, ani jego żona nie posiadają lokalu mieszkalnego (kwatery tymczasowej) w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej. od 2000 r., zamieszkują w miejscowości sz. p. ul. [...] w lokalu stanowiącym własność e. i k. h. - rodziców żony wymienionego funkcjonariusza. Z uwagi na czas dojazdu do miejsca pełnienia służby należy przyjąć, że miejsce zamieszkania rodziny funkcjonariusza jest miejscowością pobliską w rozumieniu ustawy o państwowej straży pożarnej.

         Na mocy decyzji z dnia 30 stycznia 2006 r., pobierał on równoważnik za brak lokalu mieszkalnego.

         W związku z możliwością przydziału lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej 30 m2, pismem z dnia 5 lutego 2010 r., wezwano funkcjonariusza do złożenia wniosku o przydział lokalu mieszkalnego lub poprawę warunków mieszkaniowych. w podpowiedzi m. k. stwierdził, że proponowane mieszkanie nie spełnia norm zaludnienia dla jego rodziny, ponieważ pod jego bezpośrednią opieką pozostają również rodzice małżonki. Z dalszych jego oświadczeń wynika, że zamieszkuje u teściów na podstawie umowy użyczenia; k. h. ma 58 lat i pobiera świadczenie emerytalne, a e. h. ma 59 lat i pobiera świadczenie rentowe z krus.

         Organ uznał, że teściowie funkcjonariusza nie są członkami jego rodziny, w rozumieniu art. 75 ustawy o państwowej straży pożarnej i nie mogą być ujęci przy przydziale lokalu mieszkalnego dla strażaka. w konsekwencji nie spełnia on przesłanek do otrzymania równoważnika za brak lokalu mieszkalnego.

         M.K. odwołał się od tej decyzji twierdząc, że jego władztwo nad częścią domu teściów, nie wyczerpuje znamion posiadania lokalu mieszkalnego lub domu. Jego zamieszkiwanie w tym lokalu ma charakter grzecznościowego pozwolenia (wygodzenia), które nie jest ani posiadaniem, ani dzierżeniem w rozumieniu prawa cywilnego. Również korzystanie z kilku pomieszczeń w lokalu nie podpada pod pojęcie posiadania lokalu mieszkalnego lub domu.

         Po rozpatrzeniu odwołania komendant wojewódzki państwowej straży pożarnej decyzją z dnia 20 września 2010 r. uchylił decyzję organu pierwszej instancji w części określenia daty wstrzymania wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego i ustanowił nową datę wypłaty tego świadczenia na dzień wydania swojej decyzji; w pozostałym zakresie utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

        W skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego w gdańsku m. k. domagał się uchylenia obu opisanych wyżej decyzji i zasądzenia na swoją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

         W odpowiedzi na skargę komendant wojewódzki straży pożarnej stwierdził, że nie znalazł podstaw do jej uwzględnienia. Organ w całości potrzymał swoje stanowisko wyrażone w decyzji. Powtórzył, że stan techniczny lokalu jest dobry, a poprzedni lokator nie składał żadnych uwag w tym zakresie.

         Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 września 2010 r. nr [...] w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 3 sierpnia 2010 r. nr [...], 2. określa, iż zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura III SA/Gd 560/10
 • Akt prawny

  Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270; art. 145 par. 1 pkt 1 lit.c, art. 152; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

  Dz.U. 2009 nr 12 poz 68; art. 78 ust. 1 pkt 2, art. 78 ust. 2; Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - tekst jednolity.

 • Data wydania czwartek, 16 grudzień 2010
 • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
 • Rodzaj orzeczenia wyrok
 • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 383 razy

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

NEWS !!!

🚒🧯🚨🔥☝👇👇👇👇

Od 1 stycznia 2022 r. gminy nie mają prawa wypłacać

strażakom ochotnikom ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych.

Dokonanie przez gminę takiej wypłaty może być uznane za złamanie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Albo pilna interwencja ustawodawcy albo chaos w gminach.

LINK DO ARTYKUŁU