czwartek, 28 wrzesień 2017 14:52

Wznowienie postępowania w sprawie zwolnienia ze służby strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2006 r., II SA/Wa 217/06

Tezy orzeczenia:

  1. Wskazywane przez skarżącego pismo Prokuratury Apelacyjnej nie wnosi tu nic nowego i nie wykracza poza wcześniej zgromadzony materiał dowodowy w tej sprawie. Dlatego też poczynione ustalenia i oceny tego "nowego dowodu w sprawie", dokonane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, należy uznać za prawidłowe. Przeprowadzone przez organ postępowanie administracyjne i treści zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji są prawidłowe i przekonywujące. Zarówno czynnościom tym, jak i uzasadnieniu nie można zarzucić naruszenia prawa, jak i braku wszechstronności rozpatrzenia sprawy. Przedstawione przez skarżącego okoliczności i dowody nie są ani nowe, ani nieznane wcześniej organowi (porównaj treść art. 145 § 1 pkt. 5 Kpa). Ten aspekt sprawy podkreśla w uzasadnieniach swoich decyzji organ i Wojewódzki Sąd Administracyjny w całości podziela ten pogląd.

 

Skrócony stan faktyczny sprawy:

      Decyzją personalną nr [...] Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w J. z dnia [...] lutego 1998 r. zwolniono Z. Z. ze służby. Podstawę prawną wydania niniejszej decyzji stanowił przepis art. 43 ust. pkt. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 ze zm.). Decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej [...] z dnia [...] marca 1998 r.

       W piśmie z dnia [...] sierpnia 2003 r., skierowanym do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Z. Z. poinformował, że w decyzji nr [...] Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] kwietnia 2001 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji nr [...] Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w J. z dnia [...] lutego 1998 r., dotyczącej zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej, świadomie i celowo zatajono stan faktyczny i prawny. Informował również, że w dniu [...] lipca 2003 r. otrzymał pismo z Prokuratury Apelacyjnej [...] z dnia [...] lipca 2003 r., z którego wynikało, że decyzja o zwolnieniu ze służby w Państwowej Straży Pożarnej została podjęta przez nieupoważnioną ustawowo osobę. Jego zdaniem, art. 6, 7 i 8 Kpa nakładają obowiązek wznowienia postępowania. Zatem w ocenie Z. Z., wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 1999 r. oddalający jego skargę na decyzję zwalniającą ze służby był oparty na nieprawdziwych przesłankach. [...] Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej [...] Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej pismo z dnia [...] sierpnia 2003 r. potraktował, jako wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zwolnienia ww. ze służby w Państwowej Straży Pożarnej i postanowieniem odmówił wznowienie tego postępowania. Z. Z. złożył odwołanie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, który decyzją z dnia [...] grudnia 2003 r. utrzymał w mocy powyższe postanowienie.

       Na skutek skargi Z. Z. sprawę w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania rozpoznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który wyrokiem z dnia 17 grudnia 2004 r. uchylił zaskarżoną decyzję wraz z utrzymanym nią w mocy postanowieniem.

       Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej postanowieniem z dnia [...] czerwca 2005 r. wznowił postępowanie i wyznaczył Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej [...], jako organ właściwy do przeprowadzenia postępowania o wznowienie. W rezultacie tego postępowania Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej [...] decyzją z dnia [...] lipca 2005 r. odmówił uchylenia decyzji o zwolnieniu ze służby. Decyzja ta została utrzymana w mocy przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej decyzją z dnia [...] września 2005 r. Decyzje tę Z. Z. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie domagając się jej uchylenia lub stwierdzenia nieważności, wskazując w skardze między innymi na to, że organ nie ustosunkował się do pism z [...] lutego 2005 r., [...] kwietnia 2005 r. i [...] września 2005 r.

        Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na zasadzie art. 54 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2005 r. uwzględnił w całości skargę i uchyli swoją decyzję z dnia [...] września 2005 r.

         Po ponownym rozpatrzeniu odwołania od decyzji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej [...] z dnia [...] lipca 2005 r. odmawiającej uchylenia decyzji o zwolnieniu ze służby w trybie wznowienia postępowania, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej decyzją nr [...] z dnia [...] grudnia 2005 r. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

        Z.Z. powyższą decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] grudnia 2005 r. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

         W odpowiedzi na skargę organ wnosił o jej oddalenie.

        Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2006 r. sprawy ze skargi Z. Z. na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] grudnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zwolnienia ze służby: oddala skargę.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

  • Sąd sąd administracyjny
  • Sygnatura II SA/Wa 217/06
  • Akt prawny

    Dz.U. 2009 nr 12 poz 68; art. 78 ; Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - tekst jednolity.

  • Data wydania piątek, 07 kwiecień 2006
  • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
  • Rodzaj orzeczenia wyrok
  • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 353 razy

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

NEWS !!!

🚒🧯🚨🔥☝👇👇👇👇

Od 1 stycznia 2022 r. gminy nie mają prawa wypłacać

strażakom ochotnikom ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych.

Dokonanie przez gminę takiej wypłaty może być uznane za złamanie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Albo pilna interwencja ustawodawcy albo chaos w gminach.

LINK DO ARTYKUŁU