czwartek, 19 kwiecień 2018 06:15

Zapewnienie dojazdu pożarowego do budynku

Napisane przez Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
źródło foto:www.pixabay.com źródło foto:www.pixabay.com

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2018 r., II OSK 1006/16

Tezy orzeczenia:

1. Sąd pierwszej instancji prawidłowo zwrócił uwagę na znajdujące się w aktach sprawy dokumenty, które nie zostały przez organ ocenione, przez co nie można było uznać, że stan faktyczny sprawy został dostatecznie wyjaśniony. Nie można przy tym uznać, jak stwierdza się w rozpoznawanej skardze kasacyjnej, że uchybienie ww. przepisom nie miało istotnego wpływu na wynik sprawy, skoro dotyczyły one możliwości realizacji i określenia przebiegu dojazdu przeciwpożarowego do przedmiotowego budynku, a więc podstawowej okoliczności wymagającej zbadania w niniejszej sprawie,

2. Słusznie również zwracał uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny na sygnalizowaną przez skarżącą w 2011 r. możliwość przejazdu przez bramę, gdyż okoliczność ta winna zostać zbadana w toku postępowania administracyjnego,

3. Z tego też względu kategoryczne stwierdzenia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o niemożności doprowadzenia w sprawie drogi pożarowej do stanu zgodnego z prawem, na obecnym etapie postępowania są co najmniej spóźnione,

4. Po drugie stwierdzenie takie musi budzić wątpliwości co najmniej w aspekcie racjonalności działań organu, który mając świadomość niemożności doprowadzenia drogi do stanu zgodnego z prawem nakłada taki obowiązek (literalnie) na adresata decyzji. W tym świetle słusznie uznał Sąd pierwszej instancji, że nie rozważanie kwestii wykonalności decyzji tak faktycznej poprzez ocenę, czy w ogóle możliwe jest doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem drogi pożarowej, jak również niewykonalności prawej w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 5 K.p.a. stanowi o naruszeniu art. 7 i art. 77 K.p.a. z uwagi na brak prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy.

Skrócony stan faktyczny:

Dnia 15 lutego 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2018 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2016 r. sygn. akt II SA/Wr 758/15 w sprawie ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej [...] na decyzję Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie nakazu zapewnienia dojazdu pożarowego do budynku oddala skargę kasacyjną.

Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawie ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] we W. uchylił zaskarżoną decyzję Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia [...] sierpnia 2015 r. oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji z dnia [...] lipca 2015 r.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na tle następującego stanu faktycznego i prawnego sprawy.

Decyzją z dnia [...] czerwca 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nakazał Spółce z o. o. [...] we W. zapewnić dojazd pożarowy do budynku zlokalizowanego w oficynie pod adresem ul. [...] we W. w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2014 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej uchylił powyższą decyzję i umorzył postępowanie pierwszej instancji.

Decyzją z dnia [...] lipca 2015 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nakazał Wspólnocie Mieszkaniowej [...] zapewnić dojazd pożarowy do budynku zlokalizowanego przy ul. [...] we W. w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Jak wskazał organ przeprowadzone w dniu 26 czerwca 2015 r. czynności kontrolno – rozpoznawcze w ww. budynku wykazały, że należy zapewnić do niego dojazd pożarowy o parametrach, jak w rozporządzeniu.

Po rozpatrzeniu odwołania Wspólnoty Mieszkaniowej [...] Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu decyzją z dnia [...] sierpnia 2015 r. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. i art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Skargę na powyższą decyzję złożyła Wspólnota Mieszkaniowa [...], zarzucając jej naruszenie § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, a nadto wskazała na naruszenie art. 7, art. 8, art. 9, art. 77, art. 107 § 3 i art. 156 § 1 pkt 5 K.p.a. Skarżąca wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skarga podlega uwzględnieniu.

Wskazując na powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że rozpoznając sprawę ponownie organ będzie zobowiązany do ustalenia możliwości dostosowania drogi pożarowej do budynku położonego w oficynie do wymogów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. poprzez doprowadzenie do niego utwardzonej drogi przeciwpożarowej o parametrach wynikających z tego rozporządzenia.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożył Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zaskarżając go w całości.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych podstaw.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

  • Sąd sąd administracyjny
  • Sygnatura II OSK 1006/16
  • Akt prawny

    Dz.U. 2016 nr 0 poz 23; art. 7 art. 77 art. 156 par. 1 pkt 5; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

  • Data wydania czwartek, 15 luty 2018
  • Kategoria Ochrona Przeciwpożarowa
  • Rodzaj orzeczenia wyrok
  • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 1179 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ