piątek, 27 lipiec 2018 07:06

Sprostowanie świadectwa służby w Państwowej Straży Pożarnej

Napisane przez Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
źródło foto:www.pixabay.com źródło foto:www.pixabay.com

Wyrok Wojewódzkiego Sądu w Gliwicach z dnia 3 lipca 2018 r., IV SA/Gl 250/18

Tezy orzeczenia:

1. W kontekście art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.), żądanie sprostowania świadectwa służby oceniać należy jako odwołanie w ramach jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, a podejmowana przez uprawniony organ wyższego stopnia decyzja winna odnosić się do wszystkich zarzutów podnoszonych w żądaniu sprostowania świadectwa służby,

2. Organ winien sprostować pierwotnie wydane świadectwo służby z dnia [...]r. i jednocześnie anulować świadectwo późniejsze, czyli z dnia [...]r. Okoliczność ta nie jest prawnie obojętna tak w aspekcie okresu w jakim organ zobowiązany jest do wydania świadectwa służby a strona uprawniona jest do jego otrzymania, jak i uwzględniając zasadę legalizmu i praworządności. Tylko prawidłowo wydane świadectwo wywołuje pożądany prawnie skutek jego mocy dowodowej.

Skrócony stan faktyczny:

Zaskarżoną decyzją z dnia [...]r. nr [...] Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku strony - [...] M.C. o sprostowanie świadectwa służby nr [...], wydanego [...]r. przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w S. - [...] Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej:

1. sprostował świadectwo służby [...] M.C., wydane przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w S. w dniu [...]r., nr [...] w ten sposób, że:

a) punkt 7 - Informacje uzupełniające otrzymał brzmienie "7. Informacje uzupełniające: niniejszym świadectwem służby z dnia [...]r., anuluje się świadectwo służby z dnia [...]r. nr [...]. Zmiana (sprostowanie) świadectwa służby wynika z faktu, że w dacie zwolnienia ze służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w S. [...] M.C. zajmowała stanowisko służbowe: "Kierownik Sekcji". Okoliczność tę - jak wskazał - potwierdzają wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 lutego 2014 r. sygn. akt IV SA/GI 561/13 i z dnia 3 sierpnia 2017 r. sygn. akt IV SA/GI 167/17,

b) ustalił, że obecne świadectwo służby [...] M.C. datowane [...]r. posiadać będzie nowo nadaną sygnaturę wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowej Straży Pożarnej, wskazaną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w S., w miejsce dotychczasowej sygnatury: "[...]", stosownie do § 44 ust. 2 i 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.MSW z 2013 r. poz. 27),

2. zobowiązał Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w S. do sporządzenia w terminie do 7 dni tekstu jednolitego świadectwa służby [...] M.C., z datą bieżącą (aktualną), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą decyzją oraz dołączenie tej decyzji i tekstu jednolitego świadectwa służby do akt osobowych byłego funkcjonariusza pożarnictwa, tj. [...] M.C.

W skardze na powyższą decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. z dnia [...]r. sygn. akt [...], strona skarżąca wskazała, że skarży ją w całości i wnosi o jej uchylenie.

W odpowiedzi na skargę, wnosząc o jej oddalenie, organ drugo-instancyjny powtórzył argumenty przedstawione w uzasadnieniu objętej skargą decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi M.C. na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie sprostowania świadectwa służby uchyla zaskarżoną decyzję.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura IV SA/Gl 250/18
 • Akt prawny

  Dz.U. 2017 nr 0 poz 1204;  art. 11a  ust. 2,  art. 48 ust. 1 i 2; Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

  Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302;  art. 153; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity

 • Data wydania wtorek, 03 lipiec 2018
 • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
 • Rodzaj orzeczenia wyrok
 • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 3011 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ