poniedziałek, 30 lipiec 2018 06:52

Członkostwo w OSP i kwestie umundurowania jako przedmiot informacji publicznej

Napisane przez Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
źródło foto:www.pixabay.com źródło foto:www.pixabay.com

Wyrok Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lipca 2018 r., IV SAB/Gl 67/18

Tezy orzeczenia:

1. W rozpoznawanej sprawie w dniu 14 grudnia 2017 r. skarżący zwrócił się do Wójta Gminy W.z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

- Czy jest pan członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej?

- Czy jest pan członkiem honorowym Ochotniczej Straży Pożarnej RP?

- W jaki inny sposób uzyskał Pan prawo do noszenia munduru strażaka ochotnika?

- Czy mundur strażaka ochotnika, w którym jako wójt gminy wstępuje pan na różnego rodzaju uroczystościach gminnych został zakupiony przez Urząd Gminy w., jeżeli tak, to proszę o przesłanie ksero faktury lub rachunku?

Organ piśmie z dnia 27 grudnia 2017 r. stwierdził, że informacja, o którą wniósł wnioskodawca nie stanowi informacji publicznej. Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Sądu, nie można zarzucić organowi, by pozostawał w bezczynności w sprawie rozpatrzenia wniosku skarżącego w części dotyczącej trzech pierwszych pytań, ponieważ informacje te nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu u.d.i.p,

2. Skarżącemu została udzielona również odpowiedź na jego wniosek, zawierająca informację o tym, że Urząd Gminy w W. nie jest w posiadaniu dokumentów, o które wnioskuje skarżący, co wyczerpuje obowiązek informacyjny organu w tym zakresie. Co więcej, w takiej sytuacji organ nie ma podstaw do wydania decyzji administracyjnej, jak chce tego skarżący, ponieważ nie blokuje dostępu do informacji, której nie ma, a jedynie oświadcza, że nie dysponuje żądaną informacją. Natomiast kwestią odrębną, do której organ nie odniósł się w odpowiedzi na wniosek jest wyjaśnienie, czy mundur strażaka został zakupiony ze środków publicznych. W tym zakresie Sąd uznał, że organ pozostaje w bezczynności,

3. W niniejszej sprawie Sąd stwierdził, że organ pozostawał w bezczynności nie udzielając informacji na wniosek skarżącego w zakresie środków z jakich został zakupiony mundur strażaka, a w którym Wójt Gminy W.występuje na uroczystościach gminnych i dlatego na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zobowiązał organ do załatwienia wniosku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (pkt 1 wyroku),

4. Wyjaśnić należy, że bezczynność w prowadzeniu postępowania przez organ administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 ustawy p.p.s.a. ma miejsce, gdy w prawnie ustalonym terminie organ administracji nie podejmuje żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie kończy go wydaniem w terminie stosownego aktu, lub nie podjął wymaganej czynności. Dla skuteczności skargi nie ma znaczenia, z jakich powodów określony akt nie został podjęty lub czynność nie została dokonana, a w szczególności czy bezczynność w prowadzeniu postępowania została spowodowana zawinioną lub niezawinioną opieszałością organu w ich podjęciu lub dokonaniu (wyrok NSA z dnia 7 marca 2017 r., II FSK 389/15 i powołane tam piśmiennictwo),

5. Dla stwierdzenia przez sąd administracyjny bezczynności organu administracji konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: istnienia ustawowego obowiązku podjęcia określonego działania oraz braku jego podjęcia w terminach określonych przepisami postępowania. W konsekwencji zakres sądowej kontroli skargi na bezczynność sprowadza się do ustalenia, czy organ był zobowiązany do wydania aktu lub podjęcia czynności oraz czy w zakreślonym przepisami procesowymi terminie, dokonał powyższych działań (wyrok NSA z dnia 20 kwietnia 2017 r., II OSK 255/16),

6. W świetle art. 4 ust. 1 u.d.i.p. nie budzi jakichkolwiek wątpliwości, że Wójt Gminy W. jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej. Zgodnie ze wskazaną regulacją, do udostępniania informacji publicznej obowiązane są bowiem władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne,

7. Jeżeli zatem wnioskodawca żąda udzielenia informacji, które nie są informacjami publicznymi, lub takich informacji publicznych, w stosunku do których tryb dostępu odbywa się na odrębnych zasadach, organ nie ma obowiązku wydawania decyzji o odmowie udzielenia informacji, lecz zawiadamia jedynie wnoszącego, że żądane dane nie mieszczą się w pojęciu objętym przedmiotową ustawą, lub że jej przepisy nie znajdują zastosowania ze względu na odmienny tryb dostępu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2008 r., sygn. akt I OSK 807/07)

8. W ocenie Sądu stwierdzenie więc przez organy, że w rozpoznawanej sprawie wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej nie może prowadzić do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, lecz do pisemnego poinformowania wnioskodawcy o powyższym fakcie.

Skrócony stan faktyczny:

Wnioskiem z dnia 14 grudnia 2017 r. J. W wniósł o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

- Czy jest pan członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej?

- Czy jest pan członkiem honorowym Ochotniczej Straży Pożarnej RP?

- W jaki inny sposób uzyskał Pan prawo do noszenia munduru strażaka ochotnika?

- Czy mundur strażaka ochotnika, w którym jako wójt gminy wstępuje pan na różnego rodzaju uroczystościach gminnych został zakupiony przez Urząd Gminy W., jeżeli tak, to proszę o przesłanie ksero faktury lub rachunku?

Wnioskodawca zwrócił się o przesłanie żądanej informacji na adres korespondencyjny.

W piśmie z dnia 27 grudnia 2017 r. Wójt Gminy W. stwierdził, że informacja, o którą wniósł wnioskodawca nie stanowi informacji publicznej. Jednocześnie poinformował wnioskodawcę, że Urząd Gminy w W. nie jest w posiadaniu dokumentów, o które wnioskuje skarżący.

W ponagleniu z dnia 3 stycznia 2018 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej skarżący domagał się pełnej realizacji wniosku z 14 grudnia 2017 r.

W piśmie z dnia 26 stycznia 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej zwróciło skarżącemu wniesione ponaglenie stwierdzając, że Kolegium nie jest kompetentne do jego rozpoznania. Jednocześnie wskazało, że strona może wnieść skargę do WSA, o ile jej wniesienie nie jest uzależnione od uprzedniego zrealizowania procedury określonej w art. 37 § 1 Kpa

W skardze z dnia 31 stycznia 2018 r. na bezczynność Wójta W. polegającej na uznaniu, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej bez wskazania podstawy prawnej skarżący wniósł o nakazanie Wójtowi Gminy udzielenia wyczerpującej informacji na złożony w dniu 14 grudnia 2017 r. wniosek, zasądzenie kosztów procesu oraz zasądzenie kosztów dojazdu.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy W. wniósł o jej oddalenie w całości i zasądzenie od skarżącego na rzecz organu kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazał, że zarzuty podniesione w skardze są bezpodstawne bowiem w sprawie nie doszło do bezczynności. Skarżący otrzymał odpowiedź na wszystkie wnioski.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 lipca 2018 r. sprawy ze skargi J. W. na bezczynność Wójta Gminy W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Wójta Gminy W. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] r. w części dotyczącej zakupu przez Urząd Gminy W. munduru strażaka ochotnika w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku; 2) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności oraz że bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) w pozostałym zakresie oddala skargę; 4) zasądza od Wójta Gminy W. na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura IV SAB/Gl 67/18
 • Akt prawny

  Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302;  art. 149 par. 1 pkt 1 i 1a,  art. 200;

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity

 • Data wydania środa, 04 lipiec 2018
 • Kategoria Ochotnicza Straż Pożarna
 • Rodzaj orzeczenia wyrok
 • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 5784 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ