poniedziałek, 19 czerwiec 2017 09:13

Skierowanie decyzji do komendy Państwowej Straży Pożarnej w sposób omyłkowy

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2011 r., II OSK 866/10

 Tezy orzeczenia:

 

  1. W zaskarżonym wyroku Sąd w pełni zasadnie wywiódł z rozwiązań przyjętych art. 11 ust. 1 w związku z art. 13a ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.), że powiązanie organizacyjne komendanta (wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego) i komend, które stanowią aparat pomocniczy komendanta nie daje podstaw do wyprowadzenia, że decyzja została skierowana do jednostki niebędącej stroną w sprawie. Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej w S. stanowi aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego Powiatowej Straży Pożarnej w S., która działa w ramach nie tylko kompetencji tego organu administracji rządowej ale też w ramach interesu prawnego, który przysługuje jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (art. 28 w związku z art. 29 kodeksu postępowania administracyjnego)
  1. Oznaczenie w decyzji adresata - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w S. jest wyłącznie oczywistą omyłką, która nie daje podstaw do stosowania sankcji nieważności decyzji.

 

Skrócony stan faktyczny sprawy:

 

      Decyzją z (...) lipca 2009 r. nr (...) Z. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w S., działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 KPA oraz art.art. 36a ust. 5 pkt 6, art. 54, 57 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 83 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w S. od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim S. z (...) maja 2009 r., (...), wydanej w sprawie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią straży pożarnej (garaże i część socjalna) przy ul. T. nr (...) w S., zgłaszającej sprzeciw w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy - utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

     W uzasadnieniu podano, że decyzją z (...) lipca 1992 r., (...), Kierownik Urzędu Rejonowego w S. udzielił Komendzie Rejonowych Straży Pożarnej w S. pozwolenia na budowę "budynku wielorodzinnego z usługami na terenie położonym w S. przy ul. T.-G.".

     Decyzją z (...) kwietnia 2000 r., (...) i (...), Prezydent Miasta S. udzielił pozwolenia na użytkowanie pubu przy ul. T. (...) w S. z tymczasową salą konsumpcyjną zlokalizowaną w piwnicy budynku przy ul. G. (...) w S. pod warunkiem spełnienia wymagań postanowienia Miejskiego Inspektora Sanitarnego w S. z (...) stycznia 2009 r.

     Decyzją z (...) lutego 2001 r., (...), Prezydent Miasta S., zgłosił sprzeciw do złożonego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego z usługami przy ul. T. (...) w S.

     Decyzją z (...) czerwca 2008 r., (...), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim S., zgłosił sprzeciw do ponownie złożonego w dniu 5 czerwca 2009 r. przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią straży pożarnej (garaże i część socjalna) przy ul. T. nr (...). Decyzja ta jest ostateczna.

    Następnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w S. postanowieniem z (...) lipca 2009 r., (...), wydanym na podstawie art. 81c ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 1994 r. Prawo budowlane, nałożył na "Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą przy ul. F. nr (...) w S." obowiązek przedłożenia wskazanych w nim dokumentów. Postanowienie to stało się ostateczne.

    Organ I instancji ustalił, że budynek został wybudowany w sposób istotnie odstępujący od zatwierdzonego projektu budowlanego, gdyż w najwyższej kondygnacji budynku zamiast pomieszczeń strychowych wykonano lokale mieszkalne (art. 36a ust. 5 pkt 6 Prawa budowlanego). W związku z tym organ I instancji decyzją z (...) marca 2009 r., (...), wydaną na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, nałożył na "Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w S." obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego budynku. Decyzję tę uchylił w całości organ odwoławczy decyzją z (...) lipca 2009 r., (...).

    Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w S., pismem z 12 maja 2009 r., zawiadomił o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S.

    Organ II instancji po rozpoznaniu odwołania stwierdził, że w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, jako następcę prawnego inwestora, traktowano Zachodnio-pomorskiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w S., podczas, gdy następcą tym jest odwołujący.

   Gdy skarżący złożył zawiadomienie o zakończeniu budowy, organ dysponował już materiałem dowodowym, z którego wynikało, że budynek wykonano z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego. Tym samym rozstrzygnięcie organu I instancji, pomimo tego, że nie spełnia wszystkich wymogów art. 107 § 1 i 3 KPA - jest zasadne.

   Organ odwoławczy stwierdził, że art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, w obowiązującym brzmieniu, nakłada na projektanta obowiązek wskazania inwestorowi czy zamierzone odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest odstępstwem istotnym, a więc czy jest to sytuacja o której mowa w art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego, wymagająca uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, czy też nie, i zmiana pozwolenia na budowę nie jest konieczna.

   Od powyższej decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie złożył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w S. wnosząc o stwierdzenie jej nieważności oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji ewentualnie uchylenie zaskarżonej decyzji.

   W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z 18 grudnia 2009 r. sygn. akt II SA/SZ 1135/09 po rozpoznaniu sprawy ze skargi Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w S. na decyzję Z. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, oddalił skargę. W uzasadnieniu Sąd wywodził, że zarzuty naruszenia przepisów proceduralnych, tj. art. 28, art. 15, art. 138 § 1 pkt 1 KPA nie są zasadne.

   Decyzja organu I instancji z (...) maja 2009 r., (...), wskazuje, że sprawę rozpatrzono po zawiadomieniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy.

  Odwołanie od decyzji organu I instancji złożył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej wskazując, że zgłoszenie o zakończeniu budowy złożyła Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w S. (k. 24 akt administracyjnych).

  Decyzja organu II instancji wskazuje w komparycji, że sprawę rozpatrzono po wniesieniu odwołania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w S.

   Nie uzasadnione jest więc twierdzenie, że w rozpoznawanej sprawie doszło do zmiany podmiotowej strony, skoro inwestor został w sposób jednoznaczny wskazany i on też złożył zawiadomienie o zakończeniu budowy.

   Odnosząc się natomiast do zarzutu dotyczącego niewłaściwego oznaczenia strony (inwestora) w decyzji o pozwoleniu na budowę, przez nieuwzględnienie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej "P." w S., Sąd wskazał, że decyzja ta jest ostateczna i jeżeli strona uważa, że jest ona wadliwa, to może skorzystać ze środków prawnych przewidzianych w procedurze administracyjnej w stosunku do takich decyzji.

   Organ trafnie bowiem stwierdził, że art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego, w obowiązującym brzmieniu, nakłada na projektanta obowiązek wskazania inwestorowi czy zamierzone odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest odstępstwem istotnym, a więc czy jest to sytuacja, o której mowa w art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego, wymagająca uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, czy też nie, i zmiana pozwolenia na budowę nie jest konieczna. Błędne jest zatem stanowisko, że tylko projektantowi przysługuje prawo samodzielnego ustalenia, że zamierzone przez inwestora odstąpienie od pozwolenia na budowę jest istotne.

   Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w S. wniósł od wyroku skargę kasacyjną zaskarżając wyrok w całości. Skargę kasacyjną oparł na dwóch podstawach wyliczonych w art. 174 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a mianowicie naruszeniu przepisów postępowania i naruszeniu prawa materialnego.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

  • Sąd sąd administracyjny
  • Sygnatura II OSK 866/10
  • Akt prawny

    Dz.U. 2006 nr 156 poz 1118; art. 54, art. 57 ust. 4; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity

  • Data wydania czwartek, 14 kwiecień 2011
  • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
  • Autor Dariusz P. Kała i Monika Gasińska
Czytany 711 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ