poniedziałek, 19 czerwiec 2017 13:04

Odwołanie komendanta Państwowej Straży Pożarnej po uzyskaniu opinii starosty

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2002 r., II SA 744/02

 Tezy orzeczenia:

 1. Przepis art. 12 ust. 3 ustawy o PSP stanowi zaś, że w wypadku braku opinii odwołuje się komendanta po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o odwołanie. Z regulacji tych wynika, że uzyskanie opinii starosty w sprawie odwołania komendanta powiatowego PSP nie jest niezbędne do podjęcia decyzji o odwołaniu. Należy więc przyjąć, że przepis art. 13 ust. 2 ustawy o PSP nie uzależnia wydania decyzji o odwołaniu od zajęcia stanowiska (wyrażenia opinii) przez starostę. Wymaga jedynie, aby organ odwołujący zwrócił się o wydanie takiej opinii.
 1. Komendant wojewódzki PSP zwrócił się do Starosty Powiatu K. o opinię w sprawie odwołania skarżącego (26 listopada 2001 r.) i uzyskał negatywną odpowiedź starosty pismem z dnia 5 grudnia 2001 r.
 2. Sąd uznał, że decyzja o odwołaniu skarżącego ze stanowiska komendanta powiatowego PSP nie narusza prawa i dlatego działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o NSA skargę oddalił.

Skrócony stan faktyczny sprawy:

          Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w G.-W. decyzją z dnia 7 grudnia 2001 r. odwołał bryg. Bogusława P. ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w K.-O. W uzasadnieniu tej decyzji podał, że odwołany w okresie od maja 2000 r. do marca 2001 r. podejmował dodatkowe zajęcia zarobkowe poza służbą bez zgody przełożonego, naruszając tym samym przepis art. 57a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Wykonywał te dodatkowe prace pomimo odmówienia mu zgody na zarobkowanie poza służbą i wszczęcia przeciwko niemu z tego powodu postępowania dyscyplinarnego.

         Bogusław P. zaskarżył ostateczną decyzję Komendanta Głównego PSP do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności, bądź uchylenie obu decyzji podjętych w tej sprawie.

            Decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją Komendanta Głównego PSP z dnia 23 stycznia 2002 r.

            W odpowiedzi na skargę Komendant Główny PSP wnioskował o jej oddalenie.

           Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Bogusława P. na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 23 stycznia 2002 r. (...) w przedmiocie odwołania ze stanowiska - oddala skargę.

Orzeczenie w formacie pdf

 Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura II SA 744/02
 • Akt prawny

  Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400; art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 2; Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

  Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071; art. 106; Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

 • Data wydania środa, 04 grudzień 2002
 • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
 • Autor Dariusz P. Kała i Monika Gasińska
Czytany 1153 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ