czwartek, 29 czerwiec 2017 11:05

Wstrzymanie wykonania decyzji komendanta Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie zabezpieczeń przeciwpożarowych

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r., II SA/Sza 687/17

Tezy orzeczenia:

  1. W ocenie Sądu, podniesione przez skarżącą okoliczności wskazujące na mogące wystąpić problemy z wykonaniem zaskarżonej decyzji, mają charakter wyłącznie hipotetyczny i nie świadczą o możliwości wyrządzenia stronie skarżącej znacznej szkody lub spowodowania nieodwracalnych skutków w związku z wykonaniem decyzji. Twierdzenia skarżącej są przy tym ogólnikowe, pozbawione szerszego uzasadnienia i stosownych dowodów. Twierdzenia strony powinny znajdować poparcie w dokumentach źródłowych, dotyczących jej sytuacji finansowej i majątkowej. Sąd wskazuje, że w postępowaniu o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu ciężar dowodu spoczywa zawsze na wnioskodawcy. Skarżąca nie dołączyła do wniosku ww. dokumentów pozwalających Sądowi ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia następstw, o których mowa w art. 61 § 3 P.p.s.a. Niezałączenie do wniosku tych dokumentów nie stanowi jednak braków formalnych pisma, lecz przesądza o braku podstaw do jego uwzględnienia.
  1. Na etapie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania, sąd administracyjny nie jest władny ocenić zgodność z prawem decyzji wydanych w toku postępowania administracyjnego, a jedynie bada czy występuje prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, jakie może wywołać wykonanie danego aktu lub czynności.

Skrócony stan faktyczny sprawy:

            Wspólnota Mieszkaniowa, reprezentowana przez pełnomocnika będącego adwokatem, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. na decyzję Z. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w S. z dnia [...] r., nr [...], uchylającą decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w S. z dnia [...] r. i nakazującą skarżącej doprowadzenie, w terminie do 31 marca 2017 r., drogi pożarowej o utwardzonej powierzchni, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku do budynku usytuowanego przy [...], poprzez wypełnienie szczegółowo wymienionych w tej decyzji wymogów co do dostępu do elewacji budynku lub (alternatywnie) wymaganych rozmiarem okien, drogi pożarowej i oznakowania znakiem bezpieczeństwa.

            Ponadto strona skarżąca stwierdziła, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia jej znacznej szkody, gdyż wiązać się będzie z konsekwencjami materialnymi (kary pieniężne), jakie spotykają skarżącą z chwilą, gdy organ nie uwzględni wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, z uwagi na brak legitymacji czynnej do wniesienia wniosku. Skarżąca dodała, że zmuszona będzie wystąpić do sądu powszechnego z powództwem o nakazanie Gminie Miasto S. określonego zachowania, tj. zobowiązania do wycięcia/przycięcia drzew. Uważa, że w takim wypadku szkoda w majątku skarżącej powiększy się o koszty, jakie ta będzie musiała ponieść w związku z zainicjowaniem sprawy (koszty pełnomocnika zawodowego, koszt opłaty sądowej). Stwierdziła, że mając na względzie przewlekłe funkcjonowanie sądownictwa powszechnego pewne jest, że sprawa nie zakończy się prawomocnym wyrokiem, przed dniem 31 marca 2018 r.

            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

  • Sąd sąd administracyjny
  • Sygnatura II SA/Sz 687/17
  • Akt prawny

    Dz.U. 2016 nr 0 poz 718; art. 61 par. 1, par. 3,; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity

  • Data wydania piątek, 23 czerwiec 2017
  • Kategoria Ochrona Przeciwpożarowa
  • Autor Dariusz P. Kała i Monika Gasińska
Czytany 794 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ