czwartek, 29 czerwiec 2017 12:27

Obowiązki Zarządu Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie dostępu do informacji publicznej

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 marca 2017 r., II SAB/Lu 208/16

Tezy orzeczenia:

 1. Bezczynność na tle ustawy o dostępie do informacji publicznej może być więc oceniana wyłącznie wtedy, kiedy spełniony jest zakres przedmiotowy oraz podmiotowy ustawy, czyli żądana informacja posiada przymiot informacji publicznej, natomiast adresat wniosku jest podmiotem zobowiązanym w jej rozumieniu. Bezspornym w niniejszej sprawie było, że zaistniały obie przesłanki.

 

 1. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP województwa lubelskiego jest oddziałem wojewódzkim Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Działa na podstawie ustawy "Prawo o stowarzyszeniach", "Ustawa o ochronie przeciwpożarowej" oraz na podstawie Statutu Związku OSP RP. Pomaga jednostkom OSP z terenu województwa lubelskiego w zakresie działalności statutowej i finansowej. Ochotnicze Straże Pożarne są to umundurowane jednostki ochrony przeciwpożarowej, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, przeznaczone przede wszystkim do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Podmiotami tworzącymi wyżej wymienione jednostki mogą być: minister właściwy do spraw wewnętrznych, a za jego zgodą inni ministrowie, wojewodowie, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucje, organizacje, osoby prawne lub fizyczne. Ochotnicza straż pożarna funkcjonuje jako stowarzyszenie na podstawie przepisów ustawy z dnia [...] r. Prawo o stowarzyszeniach, natomiast szczegółowe zadania i organizację określa jej statut (art. 19 u.o.p.) - (Komentarz praktyczny ABC nr [...], I. K.-S., Tytuł: Finansowanie straży pożarnej i uposażenia strażaków).

 

 1. W świetle powyższego nie ulega zatem wątpliwości, że Prezes Z. O. W. Z. OSP jest podmiotem zobowiązanym na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej do udzielenia informacji mającej charakter informacji publicznej, będącej w jego posiadaniu (art. 4 ust. 3 u.d.i.p.).

 

 1. Poza tym co jest bezsporne jak wynika z akt niniejszej sprawy Prezes Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki Województwa L., po rozpoznaniu wniosku skarżącego z dnia [...] r. wydał w sprawie decyzję z dnia [...] r., z której wynika, że odmówił udostępnienia informacji zawartej w pkt 1. wniosku skarżącego z dnia [...] r. (która nie jest przedmiotem rozważań w niniejszym postępowaniu), a w pozostałym zakresie wniosek uwzględnił (pkt 2-5 wniosku). Poza tym organ po wniesieniu przez skarżącego odwołania wydał kolejną decyzję w sprawie z dnia [...] r. utrzymującą w mocy poprzednią własną decyzję z dnia [...] r., od której skarżący nie wniósł skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 1. Należy zatem wskazać, że pkt 1. wniosku skarżącego z dnia [...] r. został rozpatrzony, bowiem organ w tym zakresie wydał decyzję odmowną (pkt 1. decyzji z dnia [...] r.), jak i pkt 4. ww. wniosku poprzez udzielenie żądanej informacji (pismo organu z dnia [...] r., pkt 4. decyzji z dnia [...] r.).

 

 1. Zatem wobec faktu, że organ nie dysponuje ani dokumentem o nazwie "promesa" dot. OSP P., ani nie posiada promesy dla OSP S. skarga w tym zakresie nie mogła zostać uwzględniona, ponieważ żądane informacje nie znajdowały się posiadaniu organu. Trzeba bowiem wskazać, że aby Sąd uwzględnił skargę i zastosował przepis art. 149 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi żądana informacja musi być w posiadaniu organu, a przede wszystkim musi ona istnieć. W przeciwnym razie wyrok uwzględniający skargę na bezczynność organu byłby niewykonalny.

Skrócony stan faktyczny sprawy:

        R.F. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na bezczynność P. Z. O. W. Z. O. S. P. R. P. Województwa L. (dalej jako "ZOSP RP w L.") w zakresie nierozpoznania wniosku skarżącego z dnia [...] r. o udostępnienie informacji publicznej. W powyższym wniosku skarżący żądał udostępnienia następujących dokumentów:

 1. zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Wykonawczego ZOW ZOSP RP o przyznaniu w roku 2014 dotacji na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP S. gmina A. powiat Z.;
 2. wniosek OSP S. gmina A. powiat Z. o dopłatę do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przesłany do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, na podstawie którego podjęta została decyzja o przyznaniu 2 104 roku OSP S. wnioskowanej dotacji;
 3. promesa dla OSP S. gmina A. powiat Z. informująca o przyznaniu w roku 2014 dofinansowania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
 4. promesa dla OSP F. gmina A. powiat Z. informująca o przyznaniu w roku 2015 dofinansowania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
 5. promesa dla OSP P. gmina A. powiat Z. informująca o przyznaniu w roku 2013 dofinansowania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

       W skardze wniósł o zobowiązanie ww. organu do udzielenia powyższych informacji.

      Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Z. W. O. W. ZOSP RP, odmówiono mu udostępnienia wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej S. (dalej jako "OSP S."), natomiast zadeklarowano udostępnienie pozostałych żądanych przeze mnie dokumentów, jednakże tych dokumentów nie otrzymał. Do Decyzji została dołączona pojedyncza kartka zatytułowana "Wyjaśnienia uzupełniające", bez daty i bez podpisu, z treści której wynikało, że Zarządzenie wewnętrzne w sprawie zmiany w planie dotacji przyjętym Uchwałą nr [...] Prezydium Zarządu Oddziału ZOSP RP w L. nie zostało wydane, natomiast Promesy, ze względu na zwolnienie lekarskie pracownika zajmującego się ich archiwizacją, są chwilowo niedostępne i otrzymam je w przeciągu dwóch tygodni. Zgodnie z powyższą obietnicą dnia [...] r. otrzymał pismo Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w L. z dnia [...] r., w którym poinformowano go o przesłaniu wnioskowanych Promes, ale faktycznie otrzymałem tylko jedną Promesę - dla OSP F., natomiast zamiast promesy dla OSP P. otrzymałem pismo Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia [...] r. do Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału ZOSP RP w L. o planowanej dotacji dla OSP P. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej jako NFOŚiGW), a zamiast promesy dla OSP S. otrzymałem dokument Biura Zarządu Głównego ZOSP RP o rozliczeniu dotacji ze środków MSW dla OSP S. K. .

     Skarżący wobec powyższego wskazał, że w dalszym ciągu nie otrzymał Promesy dla OSP P. oraz dla OSP S., pomimo decyzji o ich udostępnieniu. Z tych względów ponownie wystąpił dnia [...] r. pismem o ich udostępnienie. W odpowiedzi z dnia [...] r. Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w L. przyznał, że Oddział Wojewódzki ZOSP RP w L. nie posiada ani Promesy dla OSP P., ani Promesy dla OSP S., przyjmując za prawdopodobne, że ze względu na koniec roku informację do OSP S. przekazano telefonicznie. Wskazał przy tym skarżący, że dla OSP F. P. została wystawiona z datą [...] r., pomimo, że był to już prawie koniec roku. Natomiast zamiast Promesy dla OSP P. otrzymał pismo Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP M. S. z dnia [...] r. o przyznaniu dla jednostki OSP dotacji ze środków NFOŚiGW. Pomimo przytoczonej powyżej korespondencji, Dyrektor Z. W. O. W. ZOSP RP decyzją z dnia [...] r. podtrzymał w całości swoją decyzję z dnia [...] r., odmawiając udostępnienia wniosku OSP S. o dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz ponownie stwierdzając, że udostępnił kopię zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Wykonawczego ZOW ZOSP RP w L. o przesunięciu dotacji MSW na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP S. oraz kopie promes dla OSP P., dla OSP S. oraz dla OSP F., z których to dokumentów otrzymałem tylko Promesę dla OSP F..

     W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

     Zarzut bezczynności stowarzyszenia w niniejszej sprawie uznał za bezzasadny

    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie na rozprawie sprawy ze skargi R. F. na bezczynność Prezesa Zarządu Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura II SAB/Lu 208/16
 • Akt prawny

  Dz.U. 2016 nr 0 poz 1764; art. 13 ust. 1, art. 4 ust. 1.; Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej -tekst jedn.

 • Data wydania wtorek, 14 marzec 2017
 • Kategoria Ochotnicza Straż Pożarna
 • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 1117 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ