czwartek, 13 lipiec 2017 11:56

Bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie postępowania wyjaśniającego w sprawie nieprawidłowości w zakresie czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2015 r., II GSK 1709/14

Tezy orzeczenia:

 1. Należy stwierdzić, że ocena zasadności skargi na bezczynność organu, musi być zasadniczo konfrontowana z istnieniem prawnego obowiązku działania organu administracji zobowiązanego - na wniosek lub z urzędu - do załatwienia konkretnej sprawy w sposób, w formie i w terminie, przewidzianymi w przepisach obowiązującego prawa. W świetle powyższego, w rozpatrywanej sprawie, której istota sprowadza się do kwestii oceny istnienia/nieistnienia stanu bezczynności Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w postępowaniu prowadzonym w sprawie nieprawidłowości w zakresie czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, podstawowe znaczenie miało więc ustalenie dotyczące istnienia, skorelowanego z treścią żądania skargi na bezczynność organu, prawnego obowiązku działania Komendanta Głównego PSP, polegającego na merytorycznym rozpoznaniu i załatwieniu sprawy, której przedmiot dotyczył nieprawidłowości w zakresie czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w formie i terminie przewidzianymi przepisami obowiązującego prawa.

 

 1. Sąd I instancji w pełni zasadnie i słusznie uznał, że źródła i podstawy prawnego działania organu w przywołanej sprawie, zważywszy na jej przedmiot, poszukiwać należy w treści przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, a ściślej rzecz ujmując w przepisach § 13 i § 14 tego rozporządzenia.

 

 1. Z regulacji zawartych w § 13 ust. 7a i ust. 8 oraz w § 14 ust. 1 - 3 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2003 r. wynika zatem, że postępowanie prowadzone w trybie § 14 tego rozporządzenia jest odrębnym postępowaniem administracyjnym. Takiego charakteru nie mają czynności podejmowane przez właściwe podmioty w oparciu o § 13 ust. 7a i 8 rozporządzenia. Czynności te są podejmowane w ramach postępowania wyjaśniającego i nawet gdy strona jest o nich informowana, to czynności te nie mogą być automatycznie utożsamiane z wszczęciem postępowania administracyjnego. Nie każde bowiem działania organów administracji stanowią czynności o charakterze administracyjnym, władczym.

 

 1. Za w pełni uzasadnione uznać należy stanowisko Sądu I instancji, że w zakresie odnoszącym się do załatwienia sprawy w przedmiocie nieprawidłowości w działalności rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych stwierdzonych przy uzgadnianiu projektu budowlanego rozbudowy budynku Hotelu "J." we W., Komendant Główny PSP pozostawał w bezczynności, a to z tego powodu, że postępowanie prowadzone w wymienionej sprawie, nie jest już, ze względu na przedstawione powyżej okoliczności natury prawnej, postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym w trybie nadzoru, lecz odrębnym postępowaniem podlegającym wymogom ogólnego postępowania administracyjnego zobowiązującym organ do wyjaśnienia sprawy i jej załatwienia w przewidzianej prawem formie i terminie.

 

 1. Za oczywiste uznać należy więc i to, że zgodnie z § 14 ust. 1 i ust. 3 przywołanego rozporządzenia, podstawą (ewentualnego) wszczęcia przez Komendanta Głównego PSP postępowania określonego tym przepisem, jest okoliczność "stwierdzenia nieprawidłowości", o których to nieprawidłowościach, stanowiących przedmiot ustaleń nadzorczego postępowania wyjaśniającego, Komendant Główny PSP powiadamiany jest – a więc tak jak w rozpatrywanej sprawie - w trybie określonym § 13 ust. 8 rozporządzenia.
 1. Za w pełni zasadne uznać należy więc stanowisko Sądu I instancji, z którego wynika, że postępowanie wyjaśniające prowadzone w trybie nadzoru przez komendantów wojewódzkich ulega zakończeniu z momentem powiadomienia Komendanta Głównego PSP o stwierdzonych w tym postępowaniu nieprawidłowościach w zakresie czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę.

Skrócony stan faktyczny sprawy:

      Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wyrokiem z dnia 19 marca 2014 r., po rozpoznaniu sprawy ze skargi R. J. na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie nieprawidłowości w zakresie czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zobowiązał Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie wyjaśniające w sprawie nieprawidłowości w zakresie czynności wykonywanych przez skarżącego R. J., jako rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy oraz zasądził od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na rzecz skarżącego R. J. zwrot kosztów postępowania.

       Pismem z 23 [...] 2013 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powiadomił skarżącego o wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiocie nieprawidłowości popełnionych przez niego, jako rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, przy uzgadnianiu projektu budowlanego budynku Hotelu "J." położonego we W. przy ul. [...] oraz projektu budowlanego pn.: "Budowa hali magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu" w O. przy ul. [...]. Komendant Główny PSP wskazał, że postępowanie w zakresie projektu budowlanego budynku Hotelu "J." położonego we W., prowadzone jest w związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylającym decyzje Komendanta Głównego PSP, które dotyczyły skierowania skarżącego na powtórny egzamin w zakresie oceny przygotowania zawodowego kandydatów do sprawowania funkcji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a to ze względu na uchybienia w zakresie prowadzonego przez organ postępowania administracyjnego dotyczącego nieprawidłowości w sprawowaniu przez skarżącego funkcji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych przy uzgodnieniu wymienionego projektu budowlanego. Postępowanie natomiast w zakresie projektu budowlanego pn.: "Budowa hali magazynowej z budynkiem biurowo - socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu" w O., jak wyjaśnił Komendant Główny PSP, jest prowadzone w związku z pochodzącym z dnia 16 [...] 2012 r. zawiadomieniem [...] Komendanta Wojewódzkiego PSP o nieprawidłowościach popełnionych przez skarżącego przy uzgadnianiu tego projektu.

      Pismem z 9 [...] 2013 r. skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność oraz przewlekłość prowadzonego przez Komendanta Głównego PSP postępowania w przedmiocie wyjaśnienia nieprawidłowości popełnionych przy uzgadnianiu spornych projektów budowlanych.

      W odpowiedzi na skargę Komendant Główny PSP wniósł o jej oddalenie w całości.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uwzględniając skargę, w uzasadnieniu wydanego w sprawie orzeczenia podkreślił, że kluczowym dla niniejszej sprawy jest rozstrzygnięcie czy toczące się postępowanie przed Komendantem Głównym PSP w sprawie dotyczącej skarżącego, jest postępowaniem administracyjnym, czy też innym postępowaniem nie podlegającym reżimowi prawnemu k.p.a.

     Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2013 r. sygn. akt VI SAB/Wa 168/13 w sprawie ze skargi R. J. na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie postępowania wyjaśniającego w sprawie nieprawidłowości w zakresie czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oddala skargę kasacyjną.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura II GSK 1709/14
 • Akt prawny

  Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071; art.36,art.34 par.1-5,art.104 par.1; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

  Dz.U. 2003 nr 121 poz 1137; par.13 ust.2,4,5,7a i 8, par.14 ust.1 - 3; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

 • Data wydania czwartek, 17 wrzesień 2015
 • Kategoria Ochrona Przeciwpożarowa
 • Rodzaj orzeczenia wyrok
 • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 568 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ