poniedziałek, 17 lipiec 2017 08:10

Umorzenie postępowania w sprawie unieważnienia uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyrok Naczelego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2016 r., II OSK 675/15

Tezy orzeczenia:

 1. W myśl § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. : "1. Projekty budowlane obiektów budowlanych, o których mowa w § 4 ust. 1, uzgadniane są z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanym dalej "rzeczoznawcą". 2. Na wniosek projektanta lub inwestora mogą być uzgadniane z rzeczoznawcą projekty budowlane niewymienione w § 4 ust. 1. 3. Uzgodnienie projektu rzeczoznawca potwierdza przez ostemplowanie i podpisanie projektu.4. Ostemplowania dokonuje się na częściach rysunkowych egzemplarzy projektu budowlanego, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, na:1) rzucie kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego; 2) mapie zagospodarowania działki lub terenu.5. Ostemplowania, o którym mowa w ust. 3 i 4, rzeczoznawca dokonuje pieczęcią według wzoru 1 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia". Z powyższego wynika, że przedmiotowe uzgodnienie stanowi czynność materialno-techniczną.
 1. Zgodnie z treścią § 15 ww. rozporządzenia "2. Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego dokonane przez rzeczoznawcę z rażącym naruszeniem prawa, polegającym na dopuszczeniu rozwiązań projektowych mających istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego, w związku z niespełnieniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach techniczno-budowlanych lub przeciwpożarowych, w szczególności mogących powodować zagrożenie życia ludzi, podlega unieważnieniu przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej". Z powyższego wynika, że przedmiotowe unieważnienie uzgodnienia (czynności materialno-technicznej) odbywa się w postępowaniu odrębnym.
 1. Organ II instancji, bez przeprowadzenia odpowiedniego postępowania wyjaśniającego przedwcześnie znał, według prawidłowego ustalenia Sądu I instancji, że przedmiotowe postępowanie było prowadzone na wniosek. Nie jest bowiem wykluczone, zdaniem Sądu II instancji, w realiach sprawy kontrolowanej przez Sąd I instancji, podjęcie postępowania przez organ I instancji z urzędu, lub kwalifikowanie go jako podjętego z urzędu, przy jednoczesnym nieprawidłowym ustaleniu i nadto pominięciu stron danego postępowania administracyjnego. Informacje uzyskane od wnioskujących mogą być bowiem także impulsem do działania z urzędu. Stąd stanowisko Sądu I instancji podważające zasadność wydania przez organ II instancji decyzji uchylającej pierwszoinstancyjną decyzję o umorzeniu postępowania w całości i następnie umarzającej na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. postępowanie w całości, znajduje oparcie w przepisach wskazanych przez Sąd I instancji.

Skrócony stan faktyczny sprawy:

         Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 3 grudnia 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 1313/14, w sprawie ze skargi K. S. i K. D. na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie unieważnienia uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w punkcie I uchylił zaskarżoną decyzję, w punkcie II stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, zaś w punkcie III zasądził od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na rzecz skarżących K. S. i K. D. kwotę 457 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

        Mazowiecki Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie decyzją z dnia [...] marca 2014 r. (znak: [...]), na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. oraz § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), umorzył postępowanie w sprawie unieważnienia uzgodnienia w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego inwestycji SBM "[...]" z siedzibą przy [...] w W., tj. budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. [...] na terenie dz. nr ew. [...] i [...]z obr. [...].

        W uzasadnieniu decyzji organ wskazał na wnioski grupy osób, właścicieli wyodrębnionych lokali wraz z udziałem w gruncie, w nieruchomości położonej w W. przy ul. [...] oraz [...] Spółdzielni Mieszkaniowej "[...]" z siedzibą w W., którzy zwrócili się o zbadanie sprawy wpływu inwestycji realizowanej na działce przylegającej od strony południowej do działki [...] na warunki dojazdu pożarowego do istniejącej na tej nieruchomości zabudowy wskazując, że projekt budowlany planowanej inwestycji został uzgodniony w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a postępowanie w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę jest w toku.

         Organ stwierdził, że w świetle ww. materiału dowodowego zebranego w sprawie brak jest przesłanek do potwierdzenia, iż uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zostało dokonane z rażącym naruszeniem prawa, mającym istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego w zakresie określonym wnioskiem.

        Odwołanie od ww. decyzji wnieśli K. S. i K. D.

        Decyzją z dnia [...] kwietnia 2014 r. (znak: [...]), na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art. 127 § 2 k.p.a. i § 15 ww. rozporządzenia, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej uchylił w całości zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie w całości.

        Skargę na ww. decyzję wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, K. S. i K. D., domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

        Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że zaskarżona decyzja nie odpowiada przepisom prawa, niemniej jednak z innych przyczyn niż te podniesione przez skarżących w zarzutach skargi.

        Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła strona skarżąca kasacyjnie – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

        Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 r. sygn. akt VII SA/Wa 1313/14 w sprawie ze skargi K. S. i K. D. na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie unieważnienia uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na rzecz K. S. kwotę 260 (dwieście sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura II OSK 675/15
 • Akt prawny

  Dz.U. 1960 nr 30 poz 168; art. 105 par. 1; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

  Dz.U. 2003 nr 121 poz 1137; par. 15 ust. 2; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

  Dz.U. 2012 nr 0 poz 270; art. 184, art. 204 pkt 2; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.

 • Data wydania piątek, 09 grudzień 2016
 • Kategoria Ochrona Przeciwpożarowa
 • Rodzaj orzeczenia wyrok
 • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 584 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ