czwartek, 03 sierpień 2017 06:54

Ekwiwalent dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej do korekty

Napisał Dariusz P. Kała
czwartek, 03 sierpień 2017 06:46

Nadzór nad Ochotniczymi Strażami Pożarnymi

Napisał Dariusz P. Kała
czwartek, 03 sierpień 2017 06:42

Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych

Napisał Dariusz P. Kała
środa, 02 sierpień 2017 11:45

Przymus bezpośredni w ratownictwie medycznym

Napisał Dariusz P. Kała

        Od niedawna obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania. Osoby wykonujące przymus bezpośredni muszą być w tym zakresie odpowiednio przeszkolone.

środa, 02 sierpień 2017 11:39

Odpowiedzialność prawna za sprzątanie nieruchomości

Napisał Dariusz P. Kała

    Zima to czas kiedy nieruchomości podlegają większym zanieczyszczeniom z racji na uwarunkowania pogodowe. Właściciele nieruchomości zapewniają uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązku sprzątania podlega karze grzywny w toku postępowania w sprawach o wykroczenia.

środa, 02 sierpień 2017 11:31

Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej

Napisał Dariusz P. Kała

      Członek korpusu służby cywilnej podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie ustawy o służbie cywilnej. Szczegółowe kwestie w tym zakresie reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej(Dz. U. z 2009 r., Nr 60, poz. 493).

środa, 02 sierpień 2017 11:12

Ochotnicy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Napisał Dariusz P. Kała

       Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.  System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. Do tych ostatnich zalicza się TOPR, GOPR i WOPR.

środa, 02 sierpień 2017 10:59

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Napisał Dariusz P. Kała

       W celu wykonywania zadań poszukiwania funkcjonuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa(Służbą SAR). Służba SAR jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

środa, 02 sierpień 2017 10:56

Oceny okresowe członków korpusu służby cywilnej

Napisał Dariusz P. Kała

        Urzędnik służby cywilnej oraz pracownik służby cywilnej zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony podlega ocenie okresowej. Dotyczy ona wykonywania przez członka korpusu służby cywilnej obowiązków wynikających z opisu zajmowanego przez niego stanowiska pracy. Ocenę sporządza się na piśmie co 24 miesiące i niezwłocznie zapoznaje z nią ocenionego członka korpusu służby cywilnej.

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ