środa, 02 sierpień 2017 10:46

Aplikacja legislacyjna w służbie cywilnej

Napisał Dariusz P. Kała

      Dyrektor generalny urzędu może skierować członka korpusu służby cywilnej mającego wykształcenie prawnicze na aplikację legislacyjną. Wzajemne prawa i obowiązki urzędu i członka korpusu służby cywilnej związane ze skierowaniem na aplikację legislacyjną określa umowa zawarta między dyrektorem generalnym urzędu a członkiem korpusu służby cywilnej. Aplikacja legislacyjna kończy się egzaminem.

środa, 02 sierpień 2017 10:40

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej

Napisał Dariusz P. Kała

       Od 1 kwietnia 2012 r. imprezy masowe mają być zabezpieczane medycznie według nowych zasad. Zostały one określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej(Dz. U. z 2012 r., poz. 181).

środa, 02 sierpień 2017 10:29

Szpitalny oddział ratunkowy

Napisał Dariusz P. Kała

      Szpitalny oddział ratunkowy to jedna z jednostek sytemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Oddział taki niezwłocznie udziela niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W razie konieczności szpital, w którym znajduje się szpitalny oddział ratunkowy zapewnia niezwłoczny transport sanitarny pacjenta urazowego albo osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.

środa, 02 sierpień 2017 10:09

Ratownictwo górskie zasady finansowania

Napisał Dariusz P. Kała

       Ratownictwo górskie to organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach oraz transportowanie zwłok z gór.

środa, 02 sierpień 2017 09:25

Odszkodowania za zwalczanie klęsk żywiołowych

Napisał Dariusz P. Kała

        Za poszkodowanego uznaje się osobę fizyczną, która bez własnej winy w czasie zorganizowanej akcji społecznej w celu zwalczenia klęski żywiołowej i w związku z udziałem w tej akcji doznała utraty zdrowia powodującej całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy zarobkowej, jak również osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, która poniosła szkodę wskutek zniszczenia, uszkodzenia, zużycia lub utraty mienia w czasie zorganizowanej akcji społecznej w celu zwalczania klęski żywiołowej.

środa, 02 sierpień 2017 09:08

Działania interwencyjne podczas zdarzeń radiacyjnych

Napisał Dariusz P. Kała

       Zdarzenie radiacyjne  to sytuacja związaną z zagrożeniem, wymagającą podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowników lub ludności. W tym celu podejmuje się działania interwencyjne, które zapobiegają narażeniu lub zmniejszają narażenie ludzi w wyniku zdarzenia radiacyjnego, polegające na oddziaływaniu na źródło promieniowania jonizującego, źródło skażeń promieniotwórczych, drogi rozprzestrzeniania tych skażeń oraz na ludzi.

środa, 02 sierpień 2017 08:51

Akcje ratownicze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Napisał Dariusz P. Kała

       Akcje ratownicze obok czynności kontrolno-rozpoznawcze stanowią podstawowe zadania Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, która funkcjonuje w oparciu  o rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową(Dz. U. z 1992 r., Nr 66, poz. 334 z późn. zm.)

środa, 02 sierpień 2017 08:44

Ratownictwo górnicze

Napisał Dariusz P. Kała

       Ratownictwo górnicze tworzą służby ratownictwa górniczego przedsiębiorcy oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego lub innego podmiotu zawodowo trudniącego się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego. Zadaniem tych służb jest niezwłoczne niesienie pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia pracowników zakładu górniczego oraz innych osób znajdujących się w zakładzie górniczym, a także w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego. Służby te wykonują także  prace profilaktyczne mające na celu zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa pracowników lub ruchu zakładu górniczego.

środa, 02 sierpień 2017 08:34

Zaniechania legislacyjne i chaos kompetencyjny (raport NIK o OC)

Napisał Dariusz P. Kała

       Najwyższa Izba Kontroli w wydanym w czerwcu raporcie „Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju” negatywnie ocenia przygotowanie struktur obrony cywilnej kraju do realizacji jej zadań ustawowych. Normy prawne regulujące organizację i funkcjonowanie obrony cywilnej nie zapewniają skutecznego koordynowania działań dotyczących szeroko pojętej ochrony ludności oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych wykonywanych w ramach struktur obrony cywilnej z działalnością wykonywaną w tym zakresie przez inne podmioty.

środa, 02 sierpień 2017 08:27

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

Napisał Dariusz P. Kała

      Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia. Minister Zdrowia określił, w drodze rozporządzenia, formy, sposób i zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, uwzględniając aktualny stan wiedzy i praktyki medycznej.

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ