środa, 02 sierpień 2017 08:13

Oznakowanie obszarów wodnych

Napisał Dariusz P. Kała

        20 marca 2012 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag(Dz. U.  z 2012 r., poz. 286).

środa, 02 sierpień 2017 08:00

Warunki bezpieczeństwa stadionów

Napisał Dariusz P. Kała

       Stadiony na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej wyposaża się w elementy infrastruktury i urządzenia pozwalające na kierowanie przepływem i kontrolę osób uczestniczących w meczach piłki nożnej, w szczególności organizuje się ciągi komunikacyjne umożliwiające osobom uczestniczącym w meczu piłki nożnej przemieszczanie się na obszarze stadionu, w tym od miejsca weryfikacji biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do wstępu na mecz piłki nożnej, zwanego dalej „dokumentem wstępu”, do miejsca siedzącego.

środa, 02 sierpień 2017 07:50

Odpowiedzialność cywilna za szkody jądrowe

Napisał Dariusz P. Kała

        Naprawienie szkody jądrowej następuje na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe(t.j. - Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 276 z późń. zm.). Przy czym szkoda jądrowa obejmuje szkody na osobach, szkody w mieniu oraz szkodę w środowisku jako dobru wspólnym.

środa, 02 sierpień 2017 07:37

Świadczenia finansowe przysługujące pracownikom samorządowym

Napisał Dariusz P. Kała

       Na podstawie  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późń. zm.) pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej(Dz. U. z 1997 r., Nr 160, poz. 1080 z późń. zm.).

środa, 02 sierpień 2017 07:13

Szkolenie kierowników do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej

Napisał Dariusz P. Kała

     Kierownik do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej to osoba na której skupia się odpowiedzialność za bezpieczeństwo imprezy masowej. Od jego wszechstronnego wyszkolenia zależy bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej.

środa, 02 sierpień 2017 06:59

Szkolenia w ratownictwie wodnym

Napisał Dariusz P. Kała

       Szkolenia ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego obejmują część teoretyczną i praktyczną. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o odbyciu szkolenia jest zaliczenie egzaminu teoretycznego i praktycznego.

środa, 02 sierpień 2017 06:37

Nabór na stanowisko komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

Napisał Dariusz P. Kała

      Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej ma status pracownika samorządowego i jest zatrudniony na  kierowniczym stanowisku urzędniczym.

       Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. – dalej jako  u. pr. sam.) nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. W związku z tym nabór kandydatów na stanowisko komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej jest otwarty i konkurencyjny.

środa, 02 sierpień 2017 06:26

Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa

Napisał Dariusz P. Kała

      Zadania przewidziane dla Państwowej Straży Pożarnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych wykonuje Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa w trybie i na zasadach określonych, w drodze rozporządzenia, przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. W Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej mogą pełnić służbę także strażacy Państwowej Straży Pożarnej, wyznaczeni za ich zgodą przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

środa, 02 sierpień 2017 06:11

Ochotnicy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Napisał Dariusz P. Kała

        Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.  System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. Do tych ostatnich zalicza się TOPR, GOPR i WOPR.

środa, 02 sierpień 2017 05:21

Katastrofy w statystykach w 2010 roku

Napisał Dariusz P. Kała

       Według „Annual Disaster Statistical Review 2010”, najstraszniejszą katastrofą w roku 2010  było trzęsienie ziemi na Haiti. Jego skutkiem było ok. 222 570 ofiar śmiertelnych, 3,9 milionów osób poszkodowanych, 8 miliardów dolarów strat ekonomicznych.

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ