wtorek, 01 sierpień 2017 11:10

Kontrola awaryjności Seveso II

Napisał Dariusz P. Kała

           Z końcem 2010 r. podjęte zostały prace nowelizacyjne związane z tzw. dyrektywą Seveso II. Nowelizacja prowadzona jest w ramach legislacyjnej procedury współdecyzji. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie zmiany  dyrektywy jest obecnie przedmiotem prac w Radzie Unii Europejskiej oraz w Parlamencie Europejskim.

wtorek, 01 sierpień 2017 11:01

Administracyjne potyczki

Napisał Dariusz P. Kała

       Zwalnianie pracowników mianowanych korpusu służby cywilnej jest niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 14 czerwca 2011 r.(sygn. akt Kp 1/11). Trybunał uwzględnił tym samym rację prezydenta w sporze z rządem o racjonalizację zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013.

wtorek, 01 sierpień 2017 10:49

Straż Pożarna w systemie zarządzania kryzysowego

Napisał Dariusz P. Kała

Państwowa Straż Pożarna w  Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego

         Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym(Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590) przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego(RZZK) jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego. W posiedzeniach RZZK, na prawach członka, może brać udział Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z artykułem pkt 5 tejże ustawy Prezes Rady Ministrów jako przewodniczący Zespołu, może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, inne osoby.

wtorek, 01 sierpień 2017 10:37

Pozwem zbiorowym w nieudolne państwo

Napisał Dariusz P. Kała

           Od ponad pół roku obowiązuje w Polsce ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Należy przewidywać że ten nowy instrument prawny będzie coraz częściej wykorzystywany przez obywateli w stosunku do instytucji państwa, szczególnie w sytuacjach gdy te instytucje zawodzą w sposób jednoznaczny i rażący.

wtorek, 01 sierpień 2017 10:25

Gdzie dopłynie państwo?

Napisał Dariusz P. Kała

      24 listopada 2010 r. Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości za brak wdrożenia dyrektywy 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

     Polska zobowiązana była wprowadzić w życie przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 26 listopada 2009 r. W styczniu 2010 roku Komisja po raz pierwszy wysłała do Polski list z upomnieniem za brak informacji o wdrożeniu dyrektywy. W lipcu Komisja uznała, że Polska naruszyła traktatowe zobowiązanie do wdrażania prawa europejskiego i wydała tzw. uzasadnioną opinię, dając Polsce dwa miesiące na zastosowanie się do niej. Ponieważ Polska nie zastosowała się do uzasadnionej opinii, Komisja wniosła sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

wtorek, 01 sierpień 2017 10:05

Nieeuropejskie Euro

Napisał Dariusz P. Kała

       Minister sprawiedliwości przedstawił projekt specustawy „pakiet bezpieczeństwo na Euro”. Trudno ocenić czy to prawniczy bubel czy przejaw bezradność w walce z chuliganami. Projekt został solidarnie skrytykowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, środowisko sędziowskie i prokuratorskie. Działania legislacyjne przyniosły już swoje efekty. Teraz czas na działania systemowe, a nie na doraźną ekwiblirystykę prawną i wrzutki medialne.

wtorek, 01 sierpień 2017 09:46

Wojsko w systemie zarządzania kryzysowego i Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Napisał Dariusz P. Kała

     Jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

wtorek, 01 sierpień 2017 09:33

Utrwalanie przebiegu imprezy masowej

Napisał Dariusz P. Kała

      Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub mogą mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań.

wtorek, 01 sierpień 2017 09:13

Bezpieczeństwo nad wodami

Napisał Dariusz P. Kała

NIK o ratownictwie wodnym

       W sprawozdaniu z działalności NIK za 2010 r. opublikowanym w czerwcu tego roku czytamy, że z ustaleń kontroli poświęconej funkcjonowaniu ratownictwa wodnego wynika, iż działalność specjalistycznych organizacji ratowniczych, a przede wszystkim Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyniosła pozytywne efekty. Ich miarą może być 6 tys. akcji ratowniczych przeprowadzonych w latach 2007-2008 oraz liczba 9 tys. osób, którym udzielono pomocy. W znacznej mierze dzięki zaangażowaniu członków tych organizacji o ponad połowę w porównaniu z poprzednimi latami obniżyła się liczba utonięć. Jednocześnie działalność utrudniały im nieprawidłowości i bariery o charakterze systemowym.

wtorek, 01 sierpień 2017 09:01

Ratownictwo górskie

Napisał Dariusz P. Kała

       Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w górach polega w szczególności na: oznakowaniu terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania sportu, rekreacji lub turystyki, ustaleniu zasad korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia, zapewnieniu podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ogłaszaniu komunikatu lawinowego.

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ