wtorek, 01 sierpień 2017 08:53

VAT konsekwencje

Napisał Dariusz P. Kała
wtorek, 01 sierpień 2017 08:41

Kwatera tymczasowa dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Napisał Dariusz P. Kała

     Tezy:

1. Uchylenie aktu prawnego nie oznacza, że przestaje on kształtować stosunki prawne istniejące nadal po dacie owego uchylenia. Zmiana lub uchylenie uchwały zaskarżonej do sądu nie czyni zbędnym wydania przez sąd wyroku, jeżeli zaskarżona uchwała może być zastosowana do sytuacji z okresu jej funkcjonowanie w obrocie prawnym.

2. Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy oznacza jej wyeliminowanie ze skutkiem od chwili podjęcia (ex tunc). Innymi słowy, stwierdzenie nieważności oznacza uznanie braku skuteczności stosowania aktu od chwili jego wydania, co niewątpliwie ma znaczenie z punktu widzenia interesu prawnego osób, do których została ona skierowana. (…) skutki stwierdzenia nieważności uchwały polegające na orzeczeniu o jej nieważności od daty podjęcia, są dalej idące niż uchylenie uchwały wywierające skutki od daty uchylenia.

czwartek, 11 maj 2017 11:20

Ekwiwalentowe wątpliwości

Napisał Dariusz P. Kała

Czy zrzeczenie się ekwiwalentu ochotnika, za działanie ratownicze lub szkolenia, może się odbyć na walnym zebraniu poprzez głosowanie jawne w formie wcześniejszej przyjętej uchwały, nie pytając każdego ochotnika z osobna o zgodę na dysponowanie jego ekwiwalentem?

czwartek, 11 maj 2017 11:16

Ulica imieniem zasłużonego strażaka OSP

Napisał Dariusz P. Kała

Ochotnicze Straże Pożarne są filarami lokalnych społeczności. Wielu działaczy OSP piastuje także funkcje publiczne w gminach, powiatach czy województwach, bądź w organizacjach charytatywnych i innych. Wielu z nich za swoją służbę zasługuje na upamiętnienie w postaci nazwy ulicy ich imienia. Artykuł traktuje o tym jak przeprowadzić procedurę nadania imienia członka OSP ulicy w danej jednostce samorządu terytorialnego.

czwartek, 11 maj 2017 10:57

Wpływ wpisów KRS na zmiany w zarządzie OSP

Napisał Dariusz P. Kała

W 2011 roku zostałam członkiem zarządu OSP z funkcją sekretarza. Po roku współpracy w 2012 r. złożyłam wypowiedzenie z tej funkcji i także członkostwa w zarządzie. W ciągu trzech lat zmieniono zarząd na nowy, lecz ktoś podważył ważność wyborów i zarząd został odwołany. Teraz okazuje się, że aktualny zarząd (ten z roku 2011) nie wysłał do Krajowego Rejestru Sądowego(KRS) mojej rezygnacji i moje nazwisko widnieje jako członek zarządu, a także prezes mówi iż ta rezygnacja jest nieważna, bo nie wysłali jej do KRS. Kiedy rezygnacja z członkostwa w zarządzie staje się skuteczna i jaki wpływ na to mają wpisy w KRS?

czwartek, 11 maj 2017 10:52

Trybunał Konstytucyjny po stronie ochotników

Napisał Dariusz P. Kała

 W świetle niedawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz jednorazowe odszkodowania dla członków OSP, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach, mają charakter zaopatrzeniowy i należą się członkom OSP niezależnie od odprowadzania przez strażaków ochotniczej straży pożarnej jakichkolwiek składek na ubezpieczenie. Świadczenia te przysługuję więc wszystkim członkom OSP bez względu na zatrudnienie i odprowadzane składki ubezpieczeniowe.

czwartek, 11 maj 2017 10:45

Zasady powoływania zarządu i komisji rewizyjnej w OSP

Napisał Dariusz P. Kała

 Jakie są zasady wyboru do zarządu i komisji rewizyjnej w OSP? Czy członek OSP z rocznym stażem i opłaconą składką może zostać wybrany do zarządu lub komisji rewizyjnej OSP?

         Zgodnie ze Statutem wzorcowym OSP zarząd i komisja rewizyjna stanowią władzę Ochotniczej Straży Pożarnej. Do zadań zarządu należy:

czwartek, 11 maj 2017 10:37

Zgłoszenie robót budowlanych prowadzonych przez OSP

Napisał Dariusz P. Kała

Ochotnicza Straż Pożarna niejednokrotnie prowadzi roboty budowlane na posiadanych przez siebie terenach. Co do zasady konieczne jest w tym wypadku uzyskanie pozwolenia na budowę. Warto jednak wiedzieć w jakich przypadkach wystarczy zgłoszenie do starostwa zamiaru prowadzenia robót budowlanych, bez konieczności uzyskania pozwolenia.

       Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm. – dalej jako u.p.b.) co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki.

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ