czwartek, 11 maj 2017 10:10

Rekompensata za uszczerbek na zdrowiu

Napisał Dariusz P. Kała

       Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 867) dodano do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej(tekst jednolity - Dz.U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm. – dalej jako u.ppoż.) art. 26a, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Na mocy tego artykułu przyznano członkom ochotniczych straży pożarnych nowe świadczenie majątkowe w postaci rekompensaty pieniężnej za uszczerbek na zdrowiu.

czwartek, 11 maj 2017 10:02

Potwierdzenie zdolności zdrowotnej do udziału w działaniach ratowniczych

Napisał Dariusz P. Kała

Czy członkowie OSP mogą mieć zaświadczenie lekarskie wydane stosowanie do przepisów art. 43 pkt. 2 oraz art. 229 § 4 Kodeksu Pracy, czy przedmiotowe zaświadczenie musi być wydane na podstawie § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. z 2009 r. , Nr 210 poz. 1627)?

czwartek, 11 maj 2017 09:47

Dotacja dla OSP a rachunkowość w OSP

Napisał Dariusz P. Kała

Mamy problem z uzyskaniem dotacji z Urzędu Gminy do samochodu lekkiego technicznego. Część dofinansowuje Oddział wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Decyzja Gminy jest pozytywna natomiast księgowa upiera się, że nie przeleje pieniędzy ponieważ jednostka nasza nie prowadzi pełnej księgowości. Nasza OSP nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie działalność statutową i utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn oraz pieniędzy z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Prowadzimy poszerzoną działalność księgową we własnym zakresie, składamy w Urzędzie Skarbowym roczne sprawozdanie lecz nie rozliczmy się z podatku. Czy księgowa ma racje?

15 września 2014 r. Minister Spraw Wewnętrznych wydał nowe rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego(Dz. U. z 2014 r. poz. 1317). Rozporządzenie to weszło już w życie, tworząc nowy stan prawny i zastępując poprzednie rozporządzenie w tej materii, które obowiązywało w naszym systemie prawnym 16 lat.

czwartek, 11 maj 2017 09:20

Rezygnacja z funkcji gospodarza OSP

Napisał Dariusz P. Kała

Bardzo proszę o podpowiedź jak napisać rezygnację z funkcji gospodarza OSP, w jakiej formie, czy motywować, do kogo złożyć, czy można do sekretariatu gminy?

     Gospodarz OSP jest członkiem zarządu OSP. Wybór danej osoby na gospodarza OSP leży w gestii zarządu OSP. Walne zebranie członków OSP o ile wybiera sam zarząd to nie ma wpływu na to kto będzie gospodarzem. Członkowie OSP wybrani do zarządu samodzielnie dokonują podziału funkcji w zarządzie.

czwartek, 11 maj 2017 09:13

Wpisy zmian w OSP do KRS oraz ich skutki

Napisał Dariusz P. Kała

     Ochotnicze Straże Pożarne jako osoby prawne działają w formie stowarzyszenia. Posiadanie takiego statusu prawnego obliguje je do przesyłania określonych informacji do Krajowego Rejestru Sądowego(KRS).

Obowiązek przekazywania informacji do Krajowego Rejestru Sądowego istnieje już w chwili zakładania OSP i jej rejestracji. Zgodnie z art. 17 ust. 1  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. – Dz. U.  z 2001 r.,

czwartek, 11 maj 2017 09:06

Wiek strażaka a uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

Napisał Dariusz P. Kała

Od 10-ciu lat jestem Prezesem OSP. Przed 1 czerwca 2014 r. miałem skończone 65 lat. Jako Prezes jestem również kierowcą samochodu pożarniczego Star-266 i od 10-ciu lat uczestniczę w różnych działaniach ratowniczych podczas klęsk żywiołowych i pożaru jako kierowca. Ponieważ do końca czerwca 2014 r. posiadałem odpowiednie uprawnienia wydane przez starostę, dlatego też do końca maja 2014 r. 19-cie razy uczestniczyłem jako kierowca w akcjach gaszenia pożaru. Czy w ogóle mogłem jako kierowca jechać do pożaru posiadając odpowiednie badania lekarskie i zezwolenie wydane przez starostę?  Czy należy mi się ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów za okres do końca maja 2014 r.? Jak długo powinienem czekać na wypłacenie ekwiwalentu? Czy mogę wyjechać aktualnie do pożaru, jeżeli przekroczyłem 65 lat, ale  28 października 2014 roku otrzymałem na podstawie szczegółowych badań lekarskich i orzeczenia lekarskiego decyzję starosty że mogę do dnia 3 marca 2017 roku kierować pojazdami uprzywilejowanymi?

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych nierzadko pracują w swoich gminach na stanowisku komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.  Jest to kierownicze stanowisko urzędnicze na którym członek OSP powinien być zatrudniony na umowę o pracę jako pracownik samorządowy. W przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę przysługują mu środki ochrony przewidziane przez Kodeks pracy.

czwartek, 11 maj 2017 08:54

Pożyczka dla OSP

Napisał Dariusz P. Kała

 Czy osoba fizyczna może udzielić pożyczki dla OSP w ramach realizowanego przez nią zadania ze środków unijnych z małych projektów? Niebawem zostanie podpisana umowa na realizację i zadani zostanie wykonane, ale refundacja środków nastąpi po wykonaniu zadania. W związku z tym OSP musi zaciągnąć pożyczkę. Czy w świetle przepisów może być ona zaciągnięta od osoby fizycznej i jakie są potrzebne niezbędne dokumenty aby operacja była zgodna z prawem?

czwartek, 11 maj 2017 08:49

Pojęcie działalności gospodarczej OSP

Napisał Dariusz P. Kała

Przesądzenie, że aktywność danej jednostki OSP jest działalnością gospodarczą rodzi nowe zobowiązania dla OSP w zakresie rejestracji, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz w zakresie odprowadzania podatków. Zaniechanie wypełniania tych nowych obowiązków może spowodować dla OSP niepotrzebne sankcje prawne i finansowe.

        Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej(tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) ochotnicza straż pożarna  funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach(tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm – dalej jako u.p.o.s.) OSP uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. OSP działa więc jako zarejestrowane stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ