czwartek, 11 maj 2017 07:47

Uprawnienie OSP do prowadzenia ratownictwa wodnego

Napisał Dariusz P. Kała

„Prosiłabym aby wyjaśnić temat udziału ochotników w ratownictwie wodnym. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych: <Ratownictwo wodne może  wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego>. Jak uzyskać zgodę ministra, jakie są kryteria uzyskania tej zgody? Wydaje się, że niezbyt wiele OSP ją posiada, więc czy ich działania są niezgodne z prawem?”

czwartek, 11 maj 2017 06:44

Zwolnienia dla OSP z opłat za korzystanie z dróg publicznych

Napisał Dariusz P. Kała

Zagadnienia korzystania z dróg publicznych w Polsce reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm. – dalej jako u.d.p.). Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

czwartek, 11 maj 2017 06:36

Szczególne przypadki wykluczenia z OSP

Napisał Dariusz P. Kała

Statut jednostki OSP daje możliwości wykluczenia przez zarząd z OSP członka w „szczególnych przypadkach” za zgodą Walnego Zebrania. Nigdzie nie znalazłam informacji jakie to są „szczególne przypadki” i czy zastosowanie tego paragrafu zwalnia zarząd z obowiązku podania druhowi konkretnego powodu wykluczenia? Dodam, że druh ten nie otrzymał wcześniej żadnego upomnienia, nagany, nie przeprowadzono żadnej rozmowy wyjaśniającej ani przed zebraniem walnym ani w jego trakcie. Wygląda to tak że zarząd ma taki kaprys że chce się pozbyć członka i ponieważ nie ma ku temu konkretnego powodu powołuje się na „szczególne przypadki”.

czwartek, 11 maj 2017 06:26

Pozwolenie na roboty budowlane prowadzone przez OSP

Napisał Dariusz P. Kała

Ochotnicze Straże Pożarne niejednokrotnie wykonują lub zamierzają wykonywać roboty budowlane dotyczące ich remiz. Aby przy okazji takich robót nie narazić się na konsekwencje prawne należy przestrzegać wymogów i procedur określonych przez prawo budowlane.

      Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm. – dalej jako u.p.b.) co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Niektóre roboty budowlane nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Wystarczy że zostaną zgłoszone do starostwa.

środa, 10 maj 2017 13:02

Członkostwo w dwóch OSP

Napisał Dariusz P. Kała

Czy strażak może należeć jednocześnie do dwóch sąsiadujących jednostek OSP? Chciałbym się zapisać do jednostki która, należy do KSRG i częściej brać udział w akcjach ratowniczych, gdyż to jest moja pasja?

       Według statutu wzorcowego OSP Członkowie OSP dzielą się na:

1) członków zwyczajnych, w tym członków  młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

środa, 10 maj 2017 13:00

Zakres finansowania OSP z gminy

Napisał Dariusz P. Kała

Nasza jednostka nie ma własnego źródła dochodu (oprócz składek członkowskich) więc możemy liczyć tylko na pieniądze z Gminy.  Pani skarbnik cały czas nam powtarza, że środki jakie otrzymujemy z budżetu mogą być wydatkowane tylko na zapewnienie gotowości bojowej. Na przykład: na zebranie sprawozdawcze nie możemy zakupić żadnych artykułów spożywczych,  nie możemy sfinansować upominków dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach. Jeden z druhów pojechał w zeszłym roku zakupić w zarządzie wojewódzkim pamiątkę dla strażaka na uroczystość jubileuszową, no i niestety zostaliśmy kosztami tego wyjazdu obciążeni. Według pani skarbnik także za wyjazd na pogrzeb do strażaka oraz za zawożenie samochodem drużyny młodzieżowej na zawody, powinniśmy być obciążeni kosztami wyjazdu. Czy pani skarbnik ma rację, a jeżeli nie to na podstawie jakich przepisów, no bo powoływanie się na statut OSP nie przynosi żadnych efektów?

środa, 10 maj 2017 12:58

Stawka podatku VAT na paliwo dla OSP

Napisał Dariusz P. Kała

W numerze 3 „Strażaka” z 2013 roku jest informacja o tym, że przy zakupie towarów przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową OSP może płacić 8 procent VAT, czyli mniejszy. Nasza OSP tankuje paliwo do samochodów na stacji benzynowej. Nikt tam nie słyszał o tym, że dla straży VAT jest niższy i nie chcą wystawiać nam faktur z 8-procentowym VAT-em. Co zrobić, żebyśmy płacili mniejszy podatek? Jak to należy załatwić?

       Podatek VAT jest regulowany ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(tekst jednolity – Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej jako u. VAT). Art. 41 ust. 1 u. VAT stawka podatku VAT co do zasady wynosi obecnie 23 %. Zgodnie z art. 41 ust. 2 u. VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy VAT, stawka podatku wynosi 8 %. Załącznik nr 3 obejmuje „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%. W pozycjach 129-134 załącznika nr 3 wymienione są „Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej”(pełny wykaz towarów -  zobacz D.P. Kała, A. Michalec, Finansowanie Ochotniczej Straży

środa, 10 maj 2017 12:55

Podstawa prawna do zatrudnienia mechanika OSP

Napisał Dariusz P. Kała

Na podstawie jakich przepisów gminy mogą zatrudniać mechaników- konserwatorów sprzętu  OSP? Kto może być tym mechanikiem – konserwatorem sprzętu OSP? Pojawiły się sytuacje, że ponieważ opłaca ich wójt, zatrudnia kogo chce, w tym ludzi niezwiązanych ze strażą pożarną.

       W gminach osoby zatrudnia się zazwyczaj na dwa różne sposoby. Pierwszy z nich opiera się na art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.). Zgodnie z ustępem 1 tego artykułu w celu wykonywania zadań gmina może zawierać umowy z innymi podmiotami. Artykuł ten stanowi podstawę do zawarcia umowy cywilnoprawnej z zastosowaniem Kodeksu cywilnego. Umowa taka będzie albo umową zlecenia, umową o świadczenia usług lub umową o dzieło.

środa, 10 maj 2017 12:51

Wolontariusz w Ochotniczej Straży Pożarnej

Napisał Dariusz P. Kała

 Chociaż członek OSP działa ochotniczo i nieodpłatnie na rzecz swojej jednostki to jednak jego status i prawa są nieco inne niż wolontariusza.

       Zgodnie z art. 42 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. – dalej jako u.p.p.w.) wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Czy strażak ochotnik posiadający m.in. kurs podstawowy i ważne badania, może brać czynny udział w działaniach ratowniczych poza swoją macierzystą OSP? Jeśli tak, to co musi być spełnione aby mógł wyjechać do akcji? Co weekend u nas w OSP nocuje strażak ochotnik z pod Rzeszowa, który przyjeżdża do Warszawy na zajęcia w SGSP i zdarzało się, że z nami wyjeżdżał, tylko co by było gdyby uległ wypadkowi podczas akcji - stąd moje pytanie?

       Zgodnie z art. 19 ust. 1b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej(tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm. – dalej jako u.ppoż.) bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną.

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ