Przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej działa Rada Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo-doradczy ministra, zwana dalej radą. Kadencja rady trwa 3 lata, przy czym członek rady nie może pełnić funkcji dłużej niż 2 kolejne kadencje. W skład tej rady oraz analogicznych rad działających w województwach, powiatach i gminach mogą wchodzić członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych jako przedstawiciele organizacji pozarządowych po spełnieniu ustawowych wymogów.

środa, 10 maj 2017 12:21

Ekwiwalent a nadgodziny kierowcy OSP

Napisał Dariusz P. Kała

 Pracuję w Urzędzie Gminy na umowę o pracę na pełny etat jako konserwator OSP i mam w obowiązkach prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych. Wyjazd w godzinach pracy jest moją pracą i wynika z obowiązków. Czy wyjazd do działań ratowniczych po godzinach pracy można zaliczyć jako polecenie przełożonego czyli wójta gminy? Przełożony twierdzi że za udział w działaniach ratowniczych po godzinach mogę odebrać tylko godziny wolne. Czy mogę pobierać ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych które odbywają się w nadgodzinach pracy zleconych mi przez wójta lub wypłatą za nadgodziny?

środa, 10 maj 2017 12:19

Ekwiwalent dla radnego

Napisał Dariusz P. Kała

 Czy strażak OSP będący  radnym gminnym(powiatowym, wojewódzkim)  może otrzymać ekwiwalent z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym? Pracownik gminy twierdzi, że radnemu ekwiwalent nie przysługuje.

       Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej(tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm. – dalej jako u.ppoż.) członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.

środa, 10 maj 2017 12:16

Zgłaszanie zmian statutu OSP do Krajowego Rejestru Sądowego

Napisał Dariusz P. Kała

Nasz jednostka OSP  w roku 2014 będzie obchodzić jubileusz 90 - lecia. W swojej historii miała już wiele Zarządów OSP. Obecny Zarząd już kilkakrotnie składał wniosek o rejestrację Zarządu w KRS. Za każdym razem Sąd rejonowy wniosek ten odrzuca argumentując to tym że w dokumentach Sądu znajdują się dwa różne statuty. Jakie kroki należy podjąć aby jak najszybciej ta sytuacja została wyprostowana?

       Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej(Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm. – dalej jako u. ppoż.) ochotnicza straż pożarna funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach(tekst jednolity z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm. – dalej jako u.p.o.s.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 u.p.o.s. stowarzyszenie(w tym OSP) uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego(KRS).

środa, 10 maj 2017 12:11

Zwolnienie OSP z podatku od nieruchomości

Napisał Dariusz P. Kała

Aby skutecznie zwolnić Ochotniczą Straż Pożarną z podatku od nieruchomości rada gminy musi przyjąć uchwałę zawierającą ściśle określoną treść.

        Ochotnicza Straż Pożarna jest płatnikiem różnorodnych podatków występujących w naszym systemie prawa. Jeżeli zachodzą określone przez przepisy prawa okoliczności OSP może uzyskać zwolnienie od płacenia podatku. Jednym z takich podatków jest podatek od nieruchomości.

Podatek ten został uregulowany przez ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm. – dalej jako – u.p.o.l.).

środa, 10 maj 2017 12:03

Nowe zasady przeprowadzania zbiórek publicznych przez OSP

Napisał Dariusz P. Kała

Uproszczenie, przyspieszenie i zinformatyzowania zbiórek publicznych po wprowadzeniu nowych przepisów jest szansą na pozyskanie dodatkowych pieniędzy na działalność OSP przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy

      W lipcu tego roku weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych tj. ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych(Dz. U. z 2014 r., poz. 498 – u.o.z.p.). Nowa ustawa zastąpiła jedną z najstarszych ustaw w naszym systemie prawa, którą była ustawa o zbiórkach publicznych z 1933 r.

środa, 10 maj 2017 12:00

Wpis zmiany zarządu OSP w KRS

Napisał Dariusz P. Kała

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w styczniu 2010 roku został wybrany obecny zarząd naszej OSP (protokół z tego zebrania oraz lista obecności członków są w naszym posiadaniu). Wszystkich formalności związanych z wprowadzeniem zmian w KRS-ie podjął się Urząd naszej Gminy (we wszystkich OSP na jej terenie zaszły jakieś zmiany). My pewni, że wszystko jest w najlepszym porządku funkcjonowaliśmy w składzie wybranym na wspomnianym zebraniu aż do chwili gdy wystąpiliśmy do KRS-u o wydanie odpisu statutu, który był nam potrzebny do wniosku na pozyskanie sprzętu strażackiego (marzec 2014). Wtedy to okazało się, że w KRS nie zostały dokonane zmiany w składzie zarządu naszej OSP. Dowiedzieliśmy się, że aby stosowne zmiany zostały wprowadzone do KRS konieczne jest złożenie w tej sprawie stosownych wniosków i przedłożenie protokołu z zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Naszą wątpliwość budzi pytanie czy składając dziś wnioski dotyczące zmian w naszym zarządzie możemy dołączyć protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się w roku 2010, czy musimy ponownie zwołać zebranie i ponownie  wybrać swoje władze?

środa, 10 maj 2017 11:49

Mandat radnego a członkostwo w zarządzie OSP

Napisał Dariusz P. Kała

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi warto poznać stanowisko sądu dotyczące łączenia mandatu radnego w radzie gminy i funkcji członka zarządu OSP wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014 r.(sygn. II SA/Bd 1290/13)

      Stan faktyczny sprawy był następujący: z dokumentów zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego wynikało, iż OSP w T. uzyskiwała dochód z tytułu działalności gospodarczej (wynajmowanie sali na wesela, 18 - tki, przyjęcia, spotkania, stypy). Zarząd OSP w T. nie zawierał umów dotyczących mienia gminy, a jedynie dokonywał „zapisów w zeszycie na wesela i stypy oraz inne”. Z tytułu wynajmowania sali OSP w T. do Urzędu Gminy B. dokonywano wpłat przy czym przedmiotowe wpłaty zgodnie z pismem Urzędu Gminy B. „były przekazywane na konto urzędu według wykazów sporządzanych przez OSP T. i zaliczane zgodnie z dyspozycją tej jednostki, na zwrot kosztów zakupu

środa, 10 maj 2017 11:42

Opłacenie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane

Napisał Dariusz P. Kała

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasi druhowie kierowcy zostali zobowiązani do uzyskania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – które to zezwolenie wydaje starosta po przedstawieniu  przez kierowcę stosownych wymaganych  dokumentów. Opłata za wydanie w/w zaświadczenia wynosi 50 zł. Starostwo odmówiło wpisania do kasowego dowodu wpłaty jako płatnika Urzędu Gminy twierdząc, że zgodnie z przepisami  mogą wystawić tylko dowód wpłaty na osobę, której dotyczy dokument. Skarbnik gminy twierdzi, że nie może zwrócić kierowcom tej wpłaty gdyż w kasowym dowodzie  wpłaty jako płatnik figuruje osoba fizyczna. Wątpliwości te powstają przy interpretacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a konkretnie art. 32. W związku z powyższym powstaje pytanie, czy obowiązek posiadania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wypełnia znamiona zapewnienia gotowości bojowej  OSP i czy w związku z tym gmina może dokonać zwrotu zapłaty  za wydanie w/w zaświadczenia czy też nie w oparciu o ten artykuł?

środa, 10 maj 2017 11:39

Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane a zatrudnienie w urzędzie gminy

Napisał Dariusz P. Kała

 Czytałem kiedyś w gazecie pewien artykuł o „wkładkach” dla kierowców OSP. Artykuł był podobny, ale nie do końca taki sam, więc moje pytanie brzmi:

Czy jeżeli jestem członkiem OSP w pewnej gminie, lecz nie jestem zatrudniony w Urzędzie gminy na etacie kierowcy tak jak są inni na 1/4 etatu, ale posiadam prawo jazdy oraz uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane czy może być wydana mi taka wkładka by móc prowadzić pojazdy z naszej OSP? Proszę o odpowiedź z uzasadnieniem prawnym.

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ