środa, 11 lipiec 2018 07:33

Ile realnie na ochotnicze straże pożarne w 2017 r.?

Napisane przez Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rząd otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 r.

5 lipca 2018 r. na 66 posiedzeniu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 i udzielił Radzie Ministrów absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.

Procedura poprzedzająca przyjęcie sprawozdania

Sprawozdania z wykonania budżetu

Z omówienie sprawozdania można wyczytać następujące fakty:

Tempo wzrostu PKB wyniosło 4,6% (z 3,0% w 2016 r.), co oznacza, że było najwyższe od 2011 r. oraz o 1 pkt proc. większe od prognozy przedstawionej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2017 r.,

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. wyniosła 6,6%, tj. była niższa o 1,6 pkt. proc. niż na koniec 2016 r., a także niższa od szacunków przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2017 r. (8,5%),

W 2017 r. średni wzrost cen konsumpcyjnych wyniósł 2,0% i był wyższy od prognozy przyjętej do ustawy budżetowej na 2017 r., (przewidującej wzrost cen o 1,3%),

Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2017 r. w wysokości 350.414.702 tyś. zł i były wyższe o 24.986.700 tyś. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 7,7%.,

W porównaniu do kwoty planowanej w ustawie budżetowej, dochody z VAT w 2017 r. były wyższe o 13.318.211 tyś. zł. W porównaniu do 2016 r. w 2017 r. wyegzekwowano o 30.217.091 tyś. zł więcej dochodów z VAT,

Wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2017 r. w wysokości 375.768.453 tyś. zł i były niższe o 9.005.049 tyś. zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 2,3%

Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 25.353.751 tyś. zł. W stosunku do ustalonego w art. 1 ust. 5 ustawy budżetowej na 2017 r. nieprzekraczalnego poziomu 59.345.500 tyś. zł był on niższy o 33.991.749 tyś. zł, tj. o 42,7%,

Ogólnie na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarowa (poz. 754) wydano 16.061.848 tyś. zł. (w 2016 r.: 14.344.671 tyś. zł). W ramach przedmiotowego działu wydatki ponoszone są głównie w ramach budżetu krajowego. W 2017 r. z tego działu zostały rozdysponowane środki przede wszystkim z przeznaczeniem na funkcjonowanie: Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W ramach tego działu ponoszone są także wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.

Zgodnie z art. 9 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się państwowe fundusze celowe. Podstawą gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego jest roczny plan finansowy, który zgodnie z art. 122 tej ustawy stanowi załącznik do ustawy budżetowej

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2017 r.:

Przychody: 35.988 tyś. zł

Koszty: 33.265 tyś. zł

Źródłem przychodów Funduszu w 2017 roku były przede wszystkim wpłaty od jednostek na fundusz celowy (m.in. jednostek samorządu terytorialnego) oraz środki pochodzące z kar umownych.

Fundusz uzyskał przychody w wysokości 35.988 tyś. zł, (48,7% planu po zmianach), z tytułu:

- wpłat od jednostek – 35.472 tyś. zł (w tym na zadania inwestycyjne – 26.082 tyś. zł),

- innych zwiększeń (m.in. kar umownych) – 454 tyś. zł,

- odsetek bankowych – 62 tyś. zł.

            Na tle powyższej sytuacji budżetowej można wskazać m.in. następujące wydatki na ochotnicze straże pożarne w 2017 r.:

- Wsparcie dla OSP w KSRG: 81.110.000 zł

W 2017 r. środki te zostały ujęte w ramach ustawy z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 (DzU z 2016 r. poz. 2140).

 

- Dotacje MSWiA: 43.000.000 zł - tylko dla jednostek OSP niewłączonych do KSRG

Pełna kwota dotacji dla OSP w KSRG oraz kwota 40 000 000 zł dotacji MSWiA były w 2017 r. realizowane w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”

Źródło: Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych

- Środki z ubezpieczeń:

- 17.686.915 zł 42 gr, zostało do 4 lipca 2017 r. przekazane przez zakłady ubezpieczeń Zarządowi Głównemu ZOSP RP,

 - Od dnia zmian przepisów do końca 2017 r. zakłady ubezpieczeń przekazały 2.889 525 zł 08 gr, które zostały przeznaczone dla jednostek OSP

Źródło: Środki z ubezpieczeń

Powyższe zestawienia nie obejmują środków dla OSP przekazywanych przez samorządy terytorialne, przez Państwową Straż Pożarną (na podstawie innych tytułów prawych) czy środków czerpanych jeszcze z innych źródeł.

Czytany 2517 razy Ostatnio zmieniany środa, 11 lipiec 2018 07:50
Zaloguj się, by skomentować

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ