piątek, 09 czerwiec 2017 08:01

Status strony postępowania w postępowaniu prowadzonym w związku z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 stycznia 2008 r., II SA/Go 756/07

Tezy orzeczenia:

 1. Zarówno skarżący jak i organ odwoławczy słusznie podnoszą, że interes prawny w rozumieniu art. 28 KPA to interes oparty na konkretnym przepisie prawa materialnego. Należy zwrócić uwagę, iż chodzi przy tym nie o interes faktyczny, dający się nawet racjonalnie uzasadnić, ale o interes prawny, to jest taki, który wynika z określonego przepisu prawnego, odnoszącego się wprost do sytuacji danego podmiotu. Oznacza to, że o tym, czy określonemu podmiotowi służy prawo strony w konkretnym postępowaniu administracyjnym decyduje norma prawna, z której dla danego podmiotu wynikają wprost określone prawa lub obowiązki.
 1. E. jest niewątpliwie zainteresowana wynikiem postępowania prowadzonego przez organ Państwowej Straży Pożarnej. Brak jest jednak podstaw do przyznania jej statusu strony postępowania w postępowaniu prowadzonym w związku z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych przez skarżącego, w oparciu o przepis pozwalający na podejmowanie władczych rozstrzygnięć wobec skarżącego (podmiotu kontrolowanego).
 1. W ocenie organu odwoławczego interes prawny E. uprawniający tę spółkę do udziału w postępowaniu jako strona postępowania, wynika z treści art. 3 u. ppoż., oraz z rozporządzenia MSWiA z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Sąd nie podziela tego stanowiska.
 1. Pomiędzy sytuacją E. a przedmiotem postępowania nie istnieje - uzasadnione treścią normy prawa materialnego realne, rzeczywiste powiązanie, czyniące ją zainteresowaną tym postępowaniem i w konsekwencji uprawnioną do udziału w nim w charakterze strony.
 1. Interesu prawnego E. nie można również wyprowadzić z treści art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, art. 20, art. 22 Konstytucji RP (gwarantującego tę swobodę), ani też z art. 140 kodeksu cywilnego. Nie można bowiem uznać, że postępowanie w sprawie usunięcia nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej prowadzone wobec E. Sp. z o.o. utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej przez E., czy też ogranicza uprawnienia tej spółki do rozporządzania nieruchomością ani też inne uprawnienia związane z prawem własności, jak korzystanie z nieruchomości. Spółka ta ma bez wątpienia interes faktyczny w tym, aby na nieruchomości skarżącego działalność gospodarcza prowadzona była w sposób zgodny z przepisami u. ppoż. Nie jest to jednak interes prawny w rozumieniu art. 28 KPA.

Skrócony stan faktyczny sprawy:

W dniu (...) r. w zakładzie należącym do spółki z o.o. E. w S. przeprowadzone zostały czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W trakcie tych czynności ustalono, że spółka E. zajmuje się produkcją granulatu opałowego z biomasy, którego podstawowym składnikiem są trociny. Proces produkcji polega na wysuszeniu dostarczonych trocin gorącym powietrzem, ich zmieleniu i poddaniu granulacji.

Decyzją z dnia (...) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w S. działając na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz. 400 ze zm. zwanej StrPożU), oraz art. 104 i 107 § 1 i 3 KPA, w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole czynności kontrolno-rozpoznawczych, nakazał spółce E. wykonanie w terminie do 31 lipca 2007 r. następujących obowiązków:

 - zapewnienie sprawności technicznej hydrantowi zewnętrznemu (usytuowanemu przy silosach),

 - przeprowadzenie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych zbiornika ppoż. (poprzez usunięcie porostów roślinnych oraz oczyszczenie zbiornika),

 - oznakowanie obiektów, terenu zakładu znakami bezpieczeństwa wg Polskiej Normy: PN-92/N-01256/01, uzupełnienie oznakowania w znaki zakaz palenia i używania ognia otwartego,

 - poddanie okresowej aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanego dla zakładu,

 - zapewnienie odpowiednich warunków składowania surowca, tak aby surowiec nie był składowany bezpośrednio przy budynkach tj. zapewnienie dostępu do obiektów na wypadek działania ratowniczego (między składowiskiem a budynkami zachowanie możliwości przejazdu o szerokości co najmniej 4m),

Od powyższej decyzji odwołała się E. właściciel sąsiedniej nieruchomości. W odwołaniu odwołujący się wskazał, że przeprowadzona kontrola była mało wiarygodna i niedokładna.

W odwołaniu odwołujący się wskazał ponadto, że w dniu 29 czerwca 2007 r. odwiedził tereny należące do firmy E. i zgromadził dokumentację fotograficzną magazynowania surowca. Wynika z niej, że hałdy trocin są składowane na otwartej przestrzeni i sięgają kilku metrów wysokości i kilkunastu metrów szerokości. Ponadto ogromne stosy surowca wykraczają poza obręb działki spółki E. i przylegają wręcz do lasu. W ocenie odwołującego się rozpylanie tych trocin przez wiatr oraz wysokie temperatury stwarzają ogromne zagrożenie pożarowe.

Decyzją (...) Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W uzasadnieniu decyzji organ II instancji wskazał, że rozpatrując sprawę w pierwszej kolejności musiał rozstrzygnąć, czy E., która jako jedyna złożyła odwołanie od decyzji organu I instancji, posiada przymiot strony postępowania. Organ odwoławczy doszedł do przekonania, że E., której nieruchomość położona jest najbliżej nieruchomości kontrolowanego podmiotu tj. E. Sp. z o.o. posiada bezpośredni, konkretny i realny interes prawny w tej sprawie.

W ocenie organu w przedmiotowej sprawie daje się zauważyć oczywisty związek o charakterze materialnym między obowiązującymi normami prawa a sytuacją firmy E. polegający na tym, że akt stosowania lub też nie stosowania przez inny podmiot norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej, może mieć wpływ na sytuację prawną podmiotu skarżącego. Innymi słowy przymiot strony w takim ujęciu przysługuje nie tylko jednostce kontrolowanej, ale też tej na którą rozciąga się wpływ ewentualnych zaniedbań stwarzających zagrożenie dla podmiotów sąsiadujących. To wszystko doprowadziło organ II instancji do uznania, że E. przysługuje przymiot strony w niniejszym postępowaniu.

Organ odwoławczy uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia albowiem w jego ocenie zasadne jest ponowne (uzupełniające) wykonanie czynności. Organ wskazał, że powyższa ocena powinna być przeprowadzona z całą starannością a wynikające z niej wnioski przeanalizowane dodatkowo pod kątem ich zgodności z wcześniej nałożonymi obowiązkami przez inne organy. W tym celu organ I instancji przed wydaniem decyzji powinien rozważyć także możliwość wystąpienia do Starostwa Powiatowego w S. oraz Wydziału Ochrony Środowiska Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu zajęcia stanowiska w trybie przewidzianym w art. 106 § 1 KPA, czy zaistniałe okoliczności kontroli w świetle zarzutów podniesionych w sprawie nie naruszają postanowień zawartych w decyzjach wydanych przez te organy.

Skargę na powyższą decyzję złożyła spółka E., wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji, oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Strona przeciwna odpowiadając na skargę wniosła o jej oddalenie. Organ odwoławczy podtrzymał swoje stanowisko podniesione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Wskazał dodatkowo, że E. jako właściciel działki sąsiadującej nie może w pełni realizować swoich uprawnień właścicielskich z uwagi na istniejące zagrożenie, które stanowi ograniczenie jego praw.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura II SA/Go 756/07
 • Akt prawny

  Dz.U. 1991 nr 88 poz 400; art. 1, art. 26 ust. 1, art. 27; Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

  Dz.U. 2002 nr 147 poz 1229; art. 3; Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

  Dz.U. 1960 nr 30 poz 168; art. 28, art. 104, art. 107; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

  Dz.U. 1997 nr 78 poz 483; art. 20, art. 22; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

  Dz.U. 2004 nr 173 poz 1807; art. 6; Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 • Data wydania środa, 30 styczeń 2008
 • Kategoria Ochrona Przeciwpożarowa
 • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 719 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ