piątek, 29 wrzesień 2017 08:05

Powierzchnia jadalni a prawo strażaka Państwowej Straży Pożarnej do lokalu mieszkalnego

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
źródło foto:www.pixabay.pl źródło foto:www.pixabay.pl

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2017 r., II SA/Wa 1440/16

Tezy orzeczenia:

 1. Wszystkie wniesione w tej sprawie skargi są dopuszczalne, jednakże nie są zasadne. W sprawie jest bezsporne, że K. M., który uprawnienia emerytalne nabył w dniu [...] lutego 2008 r., od dnia [...] maja 2011 r. ma możliwość użytkowania dla celów mieszkalnych domu jednorodzinnego posadowionego przy ul. [...] w [...] (zaświadczenie PINB [...] z dnia [...] maja 2011 r.
 1. Jeżeli zwolniony ze służby, a uprawniony do policyjnej emerytury, czy renty, były funkcjonariusz bądź jego małżonek uzyska tytuł prawny do m.in. domu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej co najmniej przysługującym jemu i członkom rodziny normom zaludnienia, to organ obowiązany będzie wydać decyzję o zwolnieniu lokalu mieszkalnego przydzielonego strażakowi. W ocenie Sądu, ustalenie organu, że dom ten ma powierzchnię mieszkalną odpowiadającą tym normom, jest prawidłowe.
 1. Przepis art. 76 ust. 2 ustawy o PSP stanowi, że strażakowi mianowanemu na stałe przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym strażakowi normom zaludnienia. Przysługująca strażakowi norma zaludnienia lokalu mieszkalnego wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej, którą stanowi powierzchnia pokoi znajdujących się w lokalu mieszkalnym.
 1. Zdaniem Sądu, powołany przepis w odniesieniu do domu jednorodzinnego nie może być wykładany w taki sposób, jak chciałyby tego strony niniejszego postępowania, tj. poprzez wyłączenie powierzchni jadalni z powierzchni mieszkalnej domu. Przede wszystkim w powołanym wyżej przepisie mówi się o lokalu mieszkalnym, co nie jest pojęciem tożsamym z domem jednorodzinnym (budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym). Pojęcie pokoju, o którym mowa w art. 76 ust. 2 ustawy o PSP, nie może być w świetle powyższego – w przypadku domu jednorodzinnego – zawężane do pomieszczeń, które wyłącznie przez właściciela lub właścicieli domu traktowane są jako "pokoje". Jadalnia w domu przy ul. [...] nie stanowi pomieszczenia pomocniczego, nie stanowi pomieszczenia technicznego, ani gospodarczego, nie jest też kuchnią służącą do przygotowania posiłku. Trafnie zdaniem Sądu organ zakwalifikował jadalnię o powierzchni 29,4 m2 jako powierzchnię mieszkalną domu jednorodzinnego (pokój w rozumieniu art. 76 ust. 2 ustawy o PSP) i ustalił, że łączna powierzchnia mieszkalna domu posadowionego przy ul. [...] w [...] wynosi 63,2 m2, a zatem spełnia normy przysługujące K. M. w dniu zwolnienia ze służby. Nieuzasadniony jest tym samym zarzut naruszenia przepisu art. 76 ust. 2 ustawy o PSP.

Skrócony stan faktyczny sprawy:

       Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej decyzją nr [...] z dnia [...] marca 2016 r wezwał K. M., A. M., P. M. i J. M. do zwolnienia i przekazania do dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zajmowanego lokalu mieszkalnego w [...] przy ul. [...], przydzielonego K. M. decyzją nr [...] Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] października 1999 r.; w punkcie 2 ustalił termin zwolnienia ww. lokalu przez ww. osoby nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

       Po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złożonego przez K. M., Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., decyzją z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] marca 2016 r. nr [...].

       W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z dyspozycją art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy o PSP, decyzję administracyjną o zwolnieniu lokalu mieszkalnego, wydaje się w przypadku uzyskania przez strażaka lub jego małżonka w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej co najmniej przysługującym strażakowi i członkom jego rodziny normom zaludnienia.

       Decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] stała się przedmiotem czterech skarg: 1) P. M. (skargę zarejestrowano pod sygn. akt II SA/Wa 1440/16), 2) A. M. (skargę zarejestrowano pod sygn. akt II SA/Wa 1441/16), 3) K. M., reprezentowanego przez adwokata (skargę zarejestrowano pod sygn. akt II SA/Wa 1442/16) i 4) małoletniej J. M., reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego K. M. (zarejestrowanej pod sygn. akt II SA/Wa 1443/16).

       Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, reprezentowany przez radcę prawnego, w odpowiedziach na skargi wniósł o ich oddalenie, powołując się na ustalenia dokonane w zaskarżonej decyzji. Zarzuty skarg uznał za nieuzasadnione.

       Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2017 r., na podstawie art. 111 § 1 P.p.s.a., połączył sprawy ze skarg 1) P. M. (sygn. akt II SA/Wa 1440/16), 2) A. M. (sygn. akt II SA/Wa 1441/16), 3) K. M. (sygn. akt II SA/Wa 1442/16) i 4) małoletniej J. M., reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego K. M. (sygn. akt II SA/Wa 1443/16) do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz prowadzenia pod sygn. akt II SA/wa1440/16.

        Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2017 r. sprawy ze skarg P. M., A. M., K. M., J. M. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego K. M. na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia lokalu mieszkalnego oddala skargi.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura II SA/Wa 1440/16
 • Akt prawny

  Dz.U. 2013 nr 0 poz 1340; art. 83 ust. 1 pkt 3; Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - tekst jednolity.

 • Data wydania czwartek, 06 kwiecień 2017
 • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
 • Rodzaj orzeczenia wyrok
 • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 1330 razy

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wojewodowie podważyli stanowisko MSWiA i KG PSP w zakresie ekwiwalentu


Oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa - komentarz na Youtube


Na łamach czasopisma naukowego
Teka Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk,
Oddział w Lublinie, vol. XV, 2022, no. 1, pp. 53–71 (100 pkt) ukazał się artykuł naukowy:
"Appointing and dismissing a district commandant of the State Fire Service in Poland"
(Powołanie i odwołanie komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej w Polsce).
Na blogu kancelarii udostępniono także tłumaczenie artykułu na język polski

https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/4455

https://lexkala.pl/o-kancelarii/blog/707-powolanie-i-odwolanie-komendanta-powiatowego-panstwowej-strazy-pozarnej


Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe nadania Odznaki Świętego Floriana oraz Krzyża Świętego Floriana

https://www.ejournals.eu/Radca-Prawny/2022/1-30-2022/art/21501/