poniedziałek, 19 czerwiec 2017 13:20

Odwołanie ze stanowiska komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej - obowiązek zwrócenia się do organizacji związkowej

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2006 r., II SA 2695/02

Tezy orzeczenia:

 1. Skarga nie jest pozbawiona podstaw prawnych do jej uwzględnienia i dlatego też należało uchylić zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji z dnia 12 czerwca 2002 r. nr (...), wydaną na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz. 400 ze zm.), o odwołaniu skarżącego z dniem 14 czerwca 2002 r. ze stanowiska Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w R. i przekazaniu do dyspozycji Komendanta Miejskiego PSP w R.
 1. Organ I instancji po zasięgnięciu opinii Starosty R. w sprawie odwołania skarżącego ze stanowiska Komendanta Miejskiego PSP w R. w trybie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.) nie odniósł się w ogóle w decyzji o odwołaniu do negatywnej opinii starosty co do zamierzonego odwołania zawierającej szeroką argumentację pozytywnie oceniającą skarżącego. Opinia ta wzbogacona była również pozytywną opinią o skarżącym Prezydenta Miasta R. z dnia 27 maja 2002 r.
 1. W tych warunkach, mimo braku obowiązku uwzględnienia tych opinii przez organ przy podejmowaniu decyzji, organ winien przynajmniej odnieść się do nich w swoim uzasadnieniu i wyjaśnić dlaczego tych opinii nie podziela.
 1. Wprawdzie przepis art. 13 ust. 2 nie wskazuje na przyczyny odwołania komendanta powiatowego (miejskiego) PSP i nie czyni tego żaden inny przepis ustawy o PSP, co nie oznacza, że decyzja o odwołaniu z tego stanowiska nie musi być uzasadniona zgodnie z wymogami art. 107 § 3 KPA.

Skrócony stan faktyczny sprawy:

           Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w R. decyzją nr (...) z dnia 12 czerwca 2002 r. odwołał pana bryg. mgr inż. Andrzeja B. z dniem 14 czerwca 2002 r. ze stanowiska Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w R. i przekazał do dyspozycji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w R.

            Zaskarżoną decyzją nr 690/2002 z dnia 26 lipca 2002 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), po rozpatrzeniu odwołania pana Andrzeja B. od decyzji nr (...) P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w R. z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w R., postanowił utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję.

            Powyższą ostateczną decyzję Komendanta Głównego PSP zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego bryg. Andrzej B. wnosząc o jej uchylenie, względnie o stwierdzenie jej nieważności.

            W odpowiedzi na skargę Komendant Główny PSP wnosił o jej oddalenie podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 28 października 2003 r. sprawy ze skargi Andrzeja B. na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26 lipca 2002 r. Nr (...) w przedmiocie odwołania ze stanowiska uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w R. z dnia 12 czerwca 2002 r. zasądza od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na rzecz Andrzeja B. kwotę 800 zł (osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Źródło: Legalis

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura II SA 2695/02
 • Akt prawny

  Dz.U. 2010 nr 243 poz 1623 art. 28 ust. 1, art. 29 ust. 1 pkt 2, art. 48 ust. 1 i 2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity. Dz.U. 2012 poz 270 art. 141 par. 4, art. 184 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.

 • Data wydania sobota, 28 październik 2006
 • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
 • Autor Dariusz P. Kała i Monika Gasińska
Czytany 695 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ