wtorek, 04 lipiec 2017 08:01

Rozumienie pojęcia miejscowości pobliskiej

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2009 r., II SA/Sz 135/09

Tezy orzeczenia:

 1. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej ponownie rozpatrując sprawę powinien zweryfikować podane przez S. J. fakty dotyczące jego służby.
 1. Nawiązując do definicji "miejscowości pobliskiej" Sąd pragnie zauważyć, że w orzecznictwie sądów administracyjnych podnosi się, przy analizie tego pojęcia, przesłankę dogodności dojazdu, która w ocenie Sądu dotyczy dojazdu we wszystkie dni do miejsca pełnienia służby przez strażaka.

Skrócony stan faktyczny sprawy:

           Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w K. na podstawie art. 78 ust.1 i art. 79 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2006 r. Nr 96, poz. 667 ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego odmówił S. J. przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

          Uzasadniając wydane rozstrzygnięcie organ pierwszej instancji wskazał, iż ze złożonego przez S. J. oświadczenia mieszkaniowego wynika, że podał on miejsce zamieszkania S.. Miejscowość ta oddalona jest od miejsca pełnienia służby tj. Posterunek M. o [...] km. Zgodnie z rozkładem jazdy autobusów PKS łączny czas przejazdu w obie strony wynosi [...] minut.

          W odwołaniu od powyższej decyzji S. J. zarzucił organowi niewłaściwą interpretację art. 74 ust 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej zawierającej określenie "miejscowość pobliska". Skarżący wskazał, iż lokal mieszkalny posiada w miejscowości S. w obrębie której nie ma przystanku, gdzie nie kursują żadne publiczne środki transportu i która oddalona jest od miejsca pełnienia służby o [...] km. Przystanek autobusowy znajduje się [...] km poza miejscowością S., a ponadto z tego przystanku brak jest połączeń do M. w niedzielę i święta. W związku z powyższym w ocenie skarżącego nie można uznać, iż jest to miejscowość pobliska.

          Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej decyzją z dnia [...] r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

        Na powyższą decyzję S. J. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosząc o jej uchylenie oraz zarzucając niewłaściwą interpretację definicji "miejscowości pobliskiej".

          W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumenty zawarte w zaskarżonym orzeczeniu

          Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi S. J. na decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu uchyla zaskarżoną decyzję

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura II SA/Sz 135/09
 • Akt prawny

  Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270; art. 145 par 1 pkt 1c, art. 74 ust 3 z dnia 24.08.1991 o Państwowej Strazy Pożarnej;

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 • Data wydania środa, 08 kwiecień 2009
 • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
 • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 1614 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ