wtorek, 04 lipiec 2017 11:01

Przydzielenie lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej członkom rodziny strażaka

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2014 r., II SA/Wa 2244/13

Tezy orzeczenia:

 1. W sytuacji, gdy lokal mieszkalny jest usytuowany w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie obiektu zamkniętego, to może być jedynie kwaterą tymczasową.
 1. Również z pozostałych przepisów mieszkaniowych nie wynika, że decyzję o przydziale lokalu - kwatery tymczasowej można wydać innemu podmiotowi niż strażak. Racjonalny ustawodawca, poprzez ograniczenie czasowe (okres pełnienia służby) przydziału kwatery tymczasowej oraz wskazanie tylko strażaka w służbie, jako strony decyzji o jej przydziale, chciał zapewnić optymalne wykorzystanie lokali mieszkalnych w budynkach strażnic Państwowej Straży Pożarnej.
 1. W związku z powyższym, należy zgodzić się z oceną organów, że prawnie uzasadniona była decyzja przydziału takiego lokalu ojcu skarżącego, T.B., który od 1961 r. był dowódcą jednostki Państwowej Straży Pożarnej nr [..] w L. - jemu to bowiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługiwało prawo do lokalu służbowego, znajdującego się już wówczas na terenie jednostki. Po śmierci T.B. nie było jednak podstaw prawnych do przydzielenia przedmiotowego lokalu stronie skarżącej. G.B. nie był i nie jest strażakiem, a po śmierci ojca nie jest (nie był już w dacie wydania decyzji nr [...]), członkiem rodziny strażaka. Dlatego decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] listopada 2001 r. nr [...] o przydziale G.B. lokalu mieszkalnego (tymczasowej kwatery) w L. przy ul. P. na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2001 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Naruszenie to pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią określonych przepisów prawa i jest na tyle poważne, że nie da się go zaakceptować, jako rozstrzygnięcia wydanego przez organ administracji państwa.

Skrócony stan faktyczny sprawy:

              Komendant Główny Straży Pożarnej decyzją z dnia [...] września 2013 r. nr [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa, utrzymał w mocy decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, którą to decyzją stwierdzono nieważność decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w L. nr [...] z dnia [...] listopada 2001 r. o przydziale lokalu mieszkalnego (tymczasowej kwatery) przy ul. P. w L. G.B., z powodu rażącego naruszenia prawa.

              W motywach uzasadnienia organ wskazał, że decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] listopada 2001 r. o przydziale lokalu mieszkalnego G.B. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż lokal przydzielono osobie cywilnej, która nie miała podstaw prawnych do otrzymania tego lokalu. Okoliczność, że G.B. jest synem strażaka nie upoważniała do przydzielenia mu lokalu mieszkalnego. Organ wyjaśnił, że uzasadniona była decyzja przydziału takiego lokalu, gdy żył ojciec G.B., albowiem to jemu, jako strażakowi przysługiwało prawo do lokalu służbowego.

              Organ stwierdził, że skoro G.B. nie był i nie jest strażakiem i nie posiada żadnego służbowego związku z PSP, to nie przysługiwał mu lokal mieszkalny pozostający w dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej.

             W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący G.B. wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej a także o zasądzenie kosztów postępowania.

               W uzasadnieniu skargi podniósł, iż w przedmiotowym lokalu mieszka od 1961 r. Wskazał też, że lokal był przyznany jego ojcu T.B., a po śmierci ojca od 1990 r. kolejne decyzje o przyznaniu tego lokalu wydawane były bezpośrednio na niego. Stwierdził, że organ był świadomy faktu, iż nigdy nie był strażakiem, a mimo to organ przyznał mu lokal na czas nieokreślony.

                W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

            Organ podkreślił, że G.B. nie posiada i nie posiadał żadnego związku służbowego Państwową Strażą Pożarną (syn funkcjonariusza straży pożarnej).

              Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2014 r. sprawy ze skargi G. B. na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w [...] z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego 1. oddala skargę, 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata J.T.D. kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 20/100) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura II SA/Wa 2244/13
 • Akt prawny

  Dz.U. 2013 nr 0 poz 267; art. 156 par. 1 pkt 2; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

 • Data wydania czwartek, 28 sierpień 2014
 • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
 • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 574 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ