środa, 07 luty 2018 16:29

Równoważnik pieniężny za umundurowanie dla strażaka PSP w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
https://stock.adobe.com https://stock.adobe.com

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 10 stycznia 2018 r., III SA/Łd 1018/17

Tezy orzeczenia:

1. Przepisy nie określają wyraźnej formy prawnej podejmowanych rozstrzygnięć w przedmiocie przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej w naturze, przysługujących mu przedmiotów umundurowania. Zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, odnoszącego się również do analogicznych sytuacji dotyczących innych formacji mundurowych, jak i w doktrynie prawa ukształtowały się dwa przeciwne poglądy. Pierwszy z nich stwierdza, iż kwestie te, niezależnie od wyniku podejmowanego rozstrzygnięcia (przyznania bądź odmowy przyznania równoważnika) być rozstrzygane w formie decyzji administracyjnej (por. wyrok WSA w Gliwicach z 31 marca 2007 r., IV SA/Gl 1065/07, LEX nr 981873; K. Kwapisz –Krygel, Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Komentarz do art. 61, LexisNexis 2014). W myśl drugiego poglądu, akceptowanego przez Sąd rozpoznający niniejszą skargę, rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania równoważnika pieniężnego następuje w drodze czynności materialno-prawnej organu, natomiast odmowa jego wypłaty winna przyjąć formę decyzji administracyjnej (por. wyrok NSA z 22 maja 2015 r., I OSK 2912/13; wyrok WSA Warszawie z 28 listopada 2012 r., II SA/Wa 1222/12; wyrok WSA w Olsztynie z 18 marca 2013 r., II SAB/Ol 8/10; www.cbois.nsa.gov.pl). Przy czym od każdego rozstrzygnięcia w przedmiocie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego,

2. Tym samym organy administracji procedujące w niniejszej sprawie prawidłowo uznały, odwołując się do treści § 5 pkt 3 w zw. z § 6 ust. 3 rozporządzenia, że równoważnik pieniężny za rok zaopatrzeniowy 2017/2018, do którego prawo skarżący nabył z góry, stosownie do powołanego wyżej § 3 ust. 1 rozporządzenia, jest nienależny, z uwagi na odliczenie od niego nienależnego skarżącemu, z uwagi na pozostawanie w zawieszeniu w czynnościach służbowych, równoważnika pieniężnego za rok zaopatrzeniowy 2016/2017,

3. W tym zakresie podkreślić i przypomnieć należy, iż przedmiotem wniesionej skargi jest przyznania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie za rok zaopatrzeniowy 2017/2018, z uwagi na pozostawanie skarżącego w zawieszeniu w czynnościach służbowych w roku zaopatrzeniowym 2016/2017. Tym samym podnoszone przez skarżącego zarzuty, co do bezprawnego potrącenia równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie za okresy wcześniejsze pozostają bez wpływu na wynik sprawy, gdyż nie były one przedmiotem zaskarżonej decyzji,

4. Za chybiony Sąd uznał również zarzut skargi, co do konieczności objęcia zaskarżoną decyzją okresu od 1 marca 2014 r. do 31 marca 2018 r. Jak już bowiem wcześniej wskazano, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 należny funkcjonariuszowi służby stałej Państwowej Straży Pożarnej równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie jest rozliczany w okresach rocznych, tzw. roku zaopatrzeniowym, obejmującym okres od dnia 1 kwietnia do 31 marca następnego roku,

5. Ewentualne uniewinnienie skarżącego od zarzucanych mu czynów, a co za tym idzie stwierdzenie braku podstaw do zawieszenia go w czynnościach służbowych, otworzy mu drogę do skorzystania z przewidzianych prawem nadzwyczajnych środków zaskarżenia, zmierzających do wzruszenia podjętych orzeczeń i rozstrzygnięć, w sądowo-administracyjnym i administracyjnym toku postępowania, w przedmiocie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Skrócony stan faktyczny:

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Ł., po rozpatrzeniu odwołania st. kpt. K. J. od decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. z dnia [...] nr [...] o odmowie przyznania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., uchylił zaskarżoną decyzję i na podstawie § 6 ust. 3 w zw. z § 5 pkt 3 rozporządzenia, odliczył w/w nienależny, z uwagi na zawieszenie w obowiązkach służbowych równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. od przysługującego skarżącemu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Ostateczną decyzją z dnia [...] nr [...] [...] Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Ł. przedłużył okres zawieszenia w czynnościach służbowych st. kpt. K. J. do czasu uzyskania prawomocnego wyroku w zawisłej przed Sądem Rejonowym w Ł. II Wydział Karny sprawie karnej o sygn. akt [...]. Zgodność z prawem powyższego rozstrzygnięcia potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który wyrokiem z dnia 11 września 2015 r., III SA/Łd 581/15 oddalił skargę K. J. na w/w decyzję z dnia [...] Ponadto jak wynika z akt sprawy wniesiona od powyżej wskazanego wyroku skarga kasacyjna skarżącego została oddalona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2017 r., I OSK 3379/15.

W ramach wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przyznania skarżącemu równoważnika pieniężnego zamian za umundurowanie za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., o czym strona została poinformowana zawiadomieniem z dnia 28 kwietnia 2017 r., ustalono, że skarżący, z uwagi na zawieszenie w czynnościach służbowych, w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., nie pełnił służby. Nadto z informacji udzielonej przez Sąd Rejonowy w Ł. II Wydział Karny wynika, że od wydanego w sprawie [...] wyroku została wniesiona apelacja do Sądu Okręgowego w Ł. V Wydział Karny Odwoławczy Do dnia 31 marca 2017 r. postępowanie to nie zostało zakończone.

Z uwagi na powyższe decyzją z dnia [...] Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ł. odmówił przyznania K. J. równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Nie zgadzając się z wydanym rozstrzygnięciem skarżący wniósł odwołanie , w którym podniósł, iż decyzja ta jest dla niego krzywdząca i niezrozumiała.

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] [...] Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Ł. uchylił decyzję organu I instancji i na podstawie § 6 ust. 3 w zw. z § 5 pkt 3 rozporządzenia, odliczył w/w nienależny, z uwagi na zawieszenie w obowiązkach służbowych równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. od przysługującego skarżącemu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi K. J. zarzucił naruszenie przepisów postępowania, w szczególności nieustalenie w sposób prawidłowy stanu faktycznego sprawy.

W odpowiedzi na skargę [...] Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Ł. wnosił o jej oddaleni.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi K. J. na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oddala skargę.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

  • Sąd sąd administracyjny
  • Sygnatura III SA/Łd 1018/17
  • Akt prawny

    Dz.U. 2017 nr 0 poz 1204; art. 11a ust. 2 pkt 1, art. 61 ust. 7, ust. 9, art. 111a; Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

  • Data wydania środa, 10 styczeń 2018
  • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
  • Rodzaj orzeczenia wyrok
  • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 1280 razy