piątek, 09 marzec 2018 07:09

Bezczynność komendanta Państwowej Straży Pożarnej w przekazywaniu alimentów na dziecko strażaka

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
źródło foto:www.pixabay.com źródło foto:www.pixabay.com

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2018 r., II SAB/Bk 4/18

Tezy orzeczenia:

1. Skarga podlega odrzuceniu, bowiem jej wniesienie jest niedopuszczalne. Skargę na bezczynność należało zatem odrzucić uznając, że wniesiona w niniejszej sprawie skarga nie dotyczy spraw należących do właściwości sądu administracyjnego i jako taka nie podlega ocenie sądu administracyjnego,

2. W ocenie Sądu, skarżony organ - nie jest w niniejszej sprawie zobowiązany do wydania władczego rozstrzygnięcia administracyjnego w zakresie wykonalności comiesięcznego przekazywania środków z uposażenia na rzecz małoletniej tytułem alimentów, a zatem nie można mówić o bezczynności organu administracji publicznej,

3. Wprawdzie z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204) wynika, że z uposażenia strażaka mogą być dokonywane potrącenia na podstawie sądowych i administracyjnych tytułów wykonawczych oraz na podstawie przepisów szczególnych - na zasadach określonych w przepisach o egzekucji sądowej lub postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo w innych przepisach szczególnych, jeżeli dalsze przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jednakże zasady potrącania alimentów z wynagrodzenia o pracę normuje kodeks pracy (art. 87-91), a zatem sprawy te podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny

Skrócony stan faktyczny:

L. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na bezczynność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie przekazywania środków z uposażenia na rzecz małoletniej tytułem alimentów. Skarżący wniósł o: (- ) zbadanie czy organ właściwie postępuje wobec jego osoby; (-) nakazanie Komendantowi Miejskiemu PSP wznowienie przekazywania środków w wysokości 380 na konto wskazane przez U. M.; (-) stwierdzenie bezczynności ww. organu, (-) stwierdzenie zasady równego traktowania zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania; (-) stwierdzenie braku sprawowania właściwego nadzoru na Komendantem Miejskim przez P. Komendanta Wojewódzkiego; (-) wymierzenie Komendantowi Miejskiemu grzywny w jej maksymalnej wysokości; (-) zasadzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę Komendant Miejski PSP w B. wniósł o jej oddalenie. Wskazał, że przedmiotowe alimenty są obecnie potrącane ze świadczenia pieniężnego, które wypłacane jest Skarżącemu przez Komendę Miejska PSP w B. z tytułu zwolnienia ze służby i nabycia uprawnień emerytalnych na podstawie postanowienia Komornika Sądowego- Kancelaria w E. w sprawie [...]. Z tego powodu organ administracji w osobie Komendanta Miejskiego PSP jest tylko wykonawcą dyspozycji wydawanych przez organ egzekucyjny i jako taki nie jest stroną w przedmiotowej sprawie,

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski (spr.), , , po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 lutego 2018 r. sprawy ze skargi T. L. na bezczynność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie przekazywania środków z uposażenia na rzecz małoletniej tytułem alimentów p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

  • Sąd sąd administracyjny
  • Sygnatura II SAB/Bk 4/18
  • Akt prawny

    Dz.U. 2017 nr 0 poz 1369; art. 58 par. 1 pkt 1; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

  • Data wydania piątek, 09 luty 2018
  • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
  • Rodzaj orzeczenia postanowienie
  • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 1104 razy