środa, 14 czerwiec 2017 09:19

Stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie przeniesienia funkcjonariusza

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2009 r., II SA/Wa 1715/08

Tezy orzeczenia:

 

 1. Skarżący żądał stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia (...) lipca 2008 r., nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przeniesienia funkcjonariusza, stąd też organem właściwym w sprawie był - w ocenie Sądu i wbrew stanowisku organu - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a nie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
 1. Według wykładni leksykalnej, mającej pierwszeństwo nad innymi wykładniami prawa, sformułowanie: "organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej", odnosi się do kompetencji, przeznaczenia i zadań postawionych przed tą formacją. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy, Państwową Straż Pożarną powołuje się jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, zaś realizacja owego przeznaczenia jest skonkretyzowana poprzez zakres zadań określonych w art. 1 ust. 2, tj.:

                   - rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

                   - organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk

                      żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;

                   - wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w

                     czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne

                     służby ratownicze;

                    - kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych

                      jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu

                      ochrony ludności;

                    - nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;

                    - prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony

                      przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;

                    - współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w

                      zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;

                    - współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych

                      państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie

                      wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz

                      odrębnych przepisów;

                   - realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską

                     umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Zatem w żadnym razie nie może się to odnosić - zdaniem Sądu - do spraw służbowych (osobowych) funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie.

 1. W myśl art. 9 ust. 1 in fine ustawy, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, a centralnym organem administracji rządowej jest on właściwym jedynie w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej, zaś z kolei jeśli według art. 17 pkt 3 KPA, organami wyższego stopnia w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 są odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, to właściwym organem nadzorczym w rozumieniu art. 157 KPA jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w stosunku do decyzji wydanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Skrócony stan faktyczny sprawy:

 

        Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej decyzją z dnia (...) lipca 2008 r., nr (...), utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję z dnia (...) czerwca 2008 r., nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia (...) lipca 2004 r. w sprawie przeniesienia I.Ł. z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w P. do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w L. oraz umorzył postępowanie.

        We wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) sierpnia 2008 r., skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności powyższych decyzji.

       Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia (...) września 2008 r., nr (...), działając na podstawie art. 65 § 1 KPA, przekazał powyższą sprawę Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej będącemu właściwym w sprawie.

      We wniosku z dnia (...) września 2008 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponowne rozpatrzenie sprawy, skarżący powołując się na te same przepisy co organ, dokonał ich odmiennej interpretacji i w konsekwencji wywiódł, że sprawy służbowe funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w żadnym przypadku nie odnoszą się do treści art. 9 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, bowiem w tych sprawach nie jest on centralnym organem administracji publicznej. Reasumując, organem właściwym do rozpoznania jego wniosku o stwierdzenie nieważności, jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a nie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia (...) października 2008 r., nr (...), mając za podstawę art. 144 i 138 § 1 pkt 1 KPA, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie z dnia (...) września 2008 r., nr (...).

     W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skarżący I.Ł. wniósł o uchylenie zaskarżonego i poprzedzającego go postanowienia.

     W odpowiedzi na skargę Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wniósł o jej oddalenie, wskazując na dotychczasowe ustalenia faktyczne i prawne.

    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Stanisław Marek Pietras (spraw.), Sędzia WSA - Ewa Grochowska – Jung, Sędzia WSA - Ewa Pisula – Dąbrowska, Protokolant - Sylwia Falkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi I. Ł. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie przekazania wniosku strony organowi będącemu właściwemu w sprawie - uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie z dnia [...] września 2008 r. nr [...], - zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu w całości.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura II SA/Wa 1715/08
 • Akt prawny

  Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071; art. 5 par. 2 pkt 4, art. 65 par. 1, art. 17 pkt 3; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity.

  Dz.U. 2006 nr 96 poz 667; art. 1 ust. 2, art. 9 ust. 1; Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - tekst jedn.

 • Data wydania środa, 01 kwiecień 2009
 • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
 • Autor Dariusz P. Kała i Monika Gasińska
Czytany 714 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ