środa, 21 czerwiec 2017 08:00

Odpowiednie komisje zajmujące się kontrolą dokonywania zamówień publicznych przez Państwową Straż Pożarną

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 września 2005 r., II GSK 118/05

Tezy orzeczenia:

 1. Stanowisko wojewódzkiego sądu administracyjnego było w pełni prawidłowe (dotyczące zarzutu skargi kasacyjnej i naruszenia art. 19a i 19b ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w zw. z art. 160 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych poprzez uznanie, że dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania PSP podlega nadzorowi regionalnej izby obrachunkowej, a w konsekwencji, że komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy regionalnej izbie obrachunkowej była właściwa do orzekania w sprawach skarżących)
 1. Takie odniesienie potwierdza jednak rozumowanie sądu, iż komenda powiatowa PSP stanowi jednostkę organizacyjną o jakiej mowa w art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym pozostającą pod zwierzchnictwem starosty (art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym).
 1. W świetle wymienionych przepisów trafne jest stanowisko sądu pierwszej instancji, że działalność Państwowej Straży Pożarnej finansowana jest z budżetu (dochodów) powiatu, mimo że pierwotnym źródłem pochodzenia środków finansowych jest budżet państwa, z którego zasobów udzielona jest dotacja celowa. W konsekwencji dokonywanie zamówień publicznych pod względem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych podlega kontroli komisji działających przy regionalnych izbach obrachunkowych.
 1. Równocześnie gospodarka finansowa PSP na obszarze powiatu podlega kontroli regionalnych izb obrachunkowych (art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych).

Skrócony stan faktyczny sprawy:

             Zaskarżonym wyrokiem z dnia 4 marca 2005 r. , sygn. akt III SA/WA 1190/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi Jana M. i Krzysztofa D. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 19 lutego 2004 r. o Nr DF/GKO/Odw.-90/119-120/2003, w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

              Sąd I instancji uznał, że skargi nie zasługują na uwzględnienie.

            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zgodził się z tym stanowiskiem, bowiem każdy dochód powiatowych jednostek budżetowych stanowi dochód powiatu, a powiatowa straż pożarna jest taką jednostką, również dochód pochodzący ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia jest dochodem powiatu.

           Sąd I instancji uznał, że Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie była właściwa do orzekania w sprawach skarżących.

            Sądu I instancji, Komisje obu instancji nie przekroczyły swobodnej oceny dowodów i w ramach niej mogły odmówić mocy dowodowej przedłożonemu przez skarżącego dowodowi, szczególnie że jego wagę rozważyły w świetle obowiązujących przepisów prawa i zaistniałych w sprawie okoliczności. Stawiana w skardze hipoteza, iż prawidłowo sporządzony wpis do ewidencji został celowo usunięty z akt sprawy, nie została udowodniona, nie może zatem być wzięta pod uwagę.

            Sąd I instancji uznał za niezasadny również zarzut dotyczący braku oceny dokumentu złożonego w postaci faksu.

          Zdaniem Sądu I instancji w sprawie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych, zaś zaskarżone orzeczenie nie narusza przepisów prawa w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, który uzasadniałby uchylenie go w trybie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)- dalej: PostAdmU Jan M. i Krzysztof D. wnieśli skargę kasacyjną od powyższego wyroku, wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie kosztów postępowania.

           Naczelny Sąd Administracyjny oddala skargę kasacyjną w przedmiocie naruszenia dyscypliny budżetowej.

Orzeczenie w formacie pdf

 Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura II GSK 118/05
 • Akt prawny

  Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270; art. 184; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 • Data wydania środa, 07 wrzesień 2005
 • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
 • Autor Dariusz P. Kała i Monika Gasińska
Czytany 635 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ