środa, 21 czerwiec 2017 08:24

Finansowanie Państwowej Straży Pożarnej z budżetu państwa

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Uchwała  Nr XXV /5734/ 2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2011 r.

Teza orzeczenia:

Zgodnie z art. 19 „a” ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz.68 z późn.zm.) koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa. Oznacza to, że brak jest możliwości przekazywania przez miasto Krosno środków budżetowych na zasilnie strony wydatkowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej innych niż uzyskanych poza dotacją z budżetu państwa. Jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej – art.19 „b” pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku gdy wsparcie polega na przekazaniu środków finansowych dla Komendy PSP, to środki te winny być przekazane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowanie zatem w przedmiotowej uchwale budżetowej miasta Krosna na 2011 r. w wydatkach powiatu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia wydatków bieżących w tym wydatki jednostek budżetowych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 4.000,- zł, ze środków własnych miasta - stanowi istotne naruszenie art. 19 „a” ust.2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Skrócony stan faktyczny sprawy:

        Rada Miasta Krosna działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

       W podjętej uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok, Rada Miasta między innymi zaplanowała § 1 uchwały w wydatkach powiatu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki bieżące w tym wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4.000,- zł. Zwiększenie wydatków nastąpiło ze środków własnych miasta (zwiększenie dochodów bieżących powiatu w dziale 754, rozdziale 75411 z tytułu pozostałych odsetek).

       W dniu 5 października 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęła uchwała Nr XIX/248/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

       Uchwałą Nr XXII/4851/2011 z dnia 18 października 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wskazało Radzie Miasta nieprawidłowość stanowiąca istotne naruszenie prawa oraz sposób i termin usunięcia nieprawidłowości. Ponieważ Rada Miasta Krosna nie zastosowała się do wskazań Kolegium Izby w wyznaczonym terminie, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło, nieważność badanej uchwały w § 1 w części dotyczącej zwiększenia wydatków powiatu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatków bieżących w tym wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4.000,- zł, ze środków własnych miasta – z powodu naruszenia art. 19 „a” ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz.68 z późn.zm.).

Źródło: bip.rzeszow.rio.gov.pl

Dodatkowe informacje

  • Sąd sąd administracyjny
  • Sygnatura Uchwała Nr XXV/5734/2011
  • Akt prawny

    Dz.U. 2015 poz 613 art. 14b par. 1 i 6 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j.

    Dz.U. 2011 nr 177 poz 1054 art. 86 ust. 2a-2h, art. 86 ust. 2b Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jednolity

  • Data wydania środa, 01 czerwiec 2011
  • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
  • Autor Dariusz P. Kała i Monika Gasińska
Czytany 909 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ