czwartek, 29 czerwiec 2017 08:04

Wyłączenie prawa strażaka będącego na emeryturze do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2006 r., II SA/Ke 284/06

Tezy orzeczenia:

 1. Wydane na podstawie delegacji zamieszczonej w art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego, w § 1 i 2 konkretyzuje to prawo stawiając wymogi do uzyskania świadczenia przez funkcjonariusza w służbie stałej w postaci braku lokalu mieszkalnego lub domu.
 1. Argumentacja organu odwoławczego, iż sytuację funkcjonariusza, zwolnionego ze służby, regulują przepisy ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214 ze zm. ) jest trafna i Sąd ją podziela. Zarówno z przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej jak i wydanego na jej podstawie rozporządzenia wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że przedmiotowy równoważnik może otrzymać tylko strażak pozostający w służbie. Nie może go zatem pobierać strażak zwolniony ze służby w związku z przejściem na zasadach określonych w ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz., 214 ze zm. ) na zaopatrzenie emerytalne (rentowe). Strażakowi, który przeszedł na emeryturę (rentę) przysługuje w ramach zaopatrzenia emerytalnego prawo do lokalu mieszkalnego albo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. c ustawy emerytalnej z 18 lutego 1994 r.
 1. Materiał zawarty w aktach administracyjnych sprawy wskazuje również na to, że zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z (...) w zakresie, w jakim orzeka o wstrzymaniu z dniem 1.01. 2006 r. wypłaty równoważnika pieniężnego skarżącemu zostały wydane bez naruszenia prawa. W momencie bowiem wydania przez Komendanta PSP wzmiankowanej decyzji z (...) o nie przyznaniu M.W. równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, pozostawała w obrocie prawnym decyzja Nr (...) Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z (...), którą organ ten przyznał zainteresowanemu przedmiotowy równoważnik, przy czym z decyzji tej nie wynika aby została ona wydana na czas określony. Przy takiej treści rozstrzygnięcia decyzji z (...) Komendant PSP nie mógł bez odniesienia się do tej decyzji wydać decyzji odmawiającej przyznania ww. . równoważnika. Spowodowałoby to bowiem sytuację, że w obrocie prawnym istniałyby dwie dotyczące tego samego przedmiotu decyzje o sprzecznych rozstrzygnięciach.

Skrócony stan faktyczny sprawy:

            Komendant Państwowej Straży Pożarnej decyzją nr (...) z dnia (...) po rozpatrzeniu odwołania M.W., utrzymał w mocy decyzję nr (...) Komendanta PSP z dnia (...) w sprawie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

            W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ odwoławczy wskazał, że M.W. był funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i został zwolniony ze służby w związku z nabyciem prawa do zaopatrzenia emerytalnego (renty inwalidzkiej). W takim stanie rzeczy, powołując się na art. 2 pkt 2 i art. 29 ust. 1 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm. ) skarżącemu będącemu emerytem - rencistą przysługuje jedynie prawo do lokalu mieszkalnego

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na powyższą decyzję M.W. powołuje się głównie na trudną sytuację osobistą (problemy zdrowotne), materialną (duże wydatki związane z utrzymaniem dzieci w wieku szkolnym) i mieszkaniową ( zamieszkuje u szwagra z powodu braku własnego mieszkania). Zdaniem skarżącego odmowa przyznania mu równoważnika jest krzywdząca ze względu na jego zasługi dla PSP.

          W odpowiedzi na skargę Komendant Państwowej Straży Pożarnej wniósł o oddalenie skargi jako nieuzasadnionej i podtrzymał stanowisko zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika za brak lokalu mieszkalnego - oddala skargę.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura II SA/Ke 284/06
 • Akt prawny

  Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270; art.151; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

  Dz.U. 1994 nr 53 poz 214; art.2 pkt2c; Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

  Dz.U. 2006 nr 96 poz 667; art.78 ust.1, art.79 ust.6; Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - tekst jedn.

 • Data wydania poniedziałek, 18 grudzień 2006
 • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
 • Autor Dariusz P. Kała i Monika Gasińska
Czytany 590 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ