poniedziałek, 10 lipiec 2017 12:54

Przeniesienie strażaka Państwowej Straży Pożarnej w okresie zwolnienia do innej jednostki PSP

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 2 lipca 2008 r., II SA/Ke 256/08

Tezy orzeczenia:

 1. Decyzja tego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nie narusza ani prawa materialnego obowiązującego w dacie jej wydania, ani też przepisów postępowania w takim zakresie, iż mogłoby to mieć wpływ na wynik sprawy.
 1. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 96, poz. 667 ze zm.) stosunek służbowy strażaka powstaje z dniem mianowania na stanowisko służbowe, a w przypadku stanowisk, dla których przepisy ustawy przewidują powołanie - z dniem powołania na stanowisko. Z kolei - na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy - do mianowania strażaka na stanowisko służbowe, przenoszenia na inne, powierzania pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku, zawieszania w czynnościach służbowych albo zwalniania ze służby, właściwym jest w stosunku do strażaka pełniącego służbę w komendzie powiatowej PSP, tenże komendant powiatowy. Z treści powyższego przepisu wynika zatem, że jest to przepis o charakterze kompetencyjnym, ponieważ określono w nim wyłącznie organ uprawniony do podejmowania decyzji w sprawach tam wymienionych. Nie wskazano natomiast w nim kryteriów i merytorycznych przesłanek, uzasadniających podejmowanie decyzji w tych sprawach. Odwołanie strażaka ze stanowiska zajmowanego na podstawie powołania cechuje się uznaniowością organu i nie ma przy tym wymogu, aby istniały ku temu jakieś szczególne przesłanki, czy powody do odwołania. Ten szczególny tryb dotyczy wyłącznie odwołania strażaka ze stanowiska zajmowanego na podstawie powołania.
 1. Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że z brzmienia przepisu art. 31 a ust. 1 ustawy wynika, iż strażak pełniący służbę na stanowisku zajmowanym na podstawie powołania może być w "każdym czasie" odwołany z tego stanowiska, a więc może to nastąpić również w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nie można zatem przyjąć, że zwolnienie lekarskie chroni przed konsekwencją odwołania, jaką jest przeniesienie na inne, co najmniej równorzędne stanowisko służbowe zajmowane przed powołaniem.

Skrócony stan faktyczny sprawy:

       Decyzją z dnia [...]. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, po rozpatrzeniu odwołania mł. bryg. J. T od decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nr [...] w sprawie mianowania z dniem 29 grudnia 2007 r. na stanowisko naczelnika wydziału w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa w zw. z art. 107 kpa oraz art. 31 a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, w nawiązaniu do decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] nr[...], uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej daty mianowania i ustalił datę mianowania na dzień [...] w pozostałym zakresie utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

        W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ II instancji wskazał, że decyzją nr [...] z dnia [...] Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przeniósł J. T. z dniem 29 grudnia 2007 r. ze służby w Komendzie Powiatowej PSP w o służby w Komendzie Powiatowej PSP. W dniu 29 grudnia 2007 r. Komendant Powiatowy PSP, wykonując powyższą decyzję, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej mianował J. T na stanowisko służbowe - naczelnika wydziału.

       Organ odwoławczy podał, że odwołanie od powyższego rozstrzygnięcia złożył J. T., podnosząc między innymi zarzut błędnej podstawy prawnej decyzji. W ocenie organu II instancji zarzut ten jest nietrafny, gdyż art. 32 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w sposób jednoznaczny określa kompetencje właściwych przełożonych do mianowania strażaka na stanowisko służbowe, przenoszenia na inne stanowiska, powierzania pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku, zawieszania w czynnościach służbowych albo zwalniania. Od dnia 29 grudnia 2007 r. bezpośrednim przełożonym skarżącego, właściwym do mianowania na stanowisko służbowe był Komendant Powiatowy PSP.

      Organ II instancji podkreślił, że podnoszony przez J.T w odwołaniu fakt przebywania na długotrwałym zwolnieniu lekarskim nie stanowi przeszkody w świetle przepisów o PSP do przeniesienia strażaka do innej jednostki organizacyjnej.

      Skargę na powyższe rozstrzygnięcie złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach J.T. wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji.

      Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 20 czerwca 2008r. sprawy ze skargi J. T. na decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie mianowania na stanowisko służbowe oddala skargę.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura II SA/Ke 256/08
 • Akt prawny

  Dz.U. 2006 nr 96 poz 667; art. 31, art. 32 ust 1, art. 31 a ust 1, ust 3, art. 105 ust 1; Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071; art. 7 , art. 136, art. 138 par 1 pkt 2, art. 140, art. 145 par 1 pkt 8, art. 147; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

  Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270; art.145 par 1 pkt 1 lit b; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 • Data wydania środa, 02 lipiec 2008
 • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
 • Rodzaj orzeczenia wyrok
 • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 1602 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ