poniedziałek, 17 lipiec 2017 12:29

Decyzja komendanta PSP nakazująca spółdzielni mieszkaniowej zapewnienie możliwości przejazdu drogą pożarową biegnącą wzdłuż dłuższego boku budynku o każdej porze roku

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r., II OSK 1898/14

Tezy orzeczenia:

 1. Trudno zgodzić się ze stroną skarżącą, że określone wymienionymi przepisami obowiązki służące zapewnieniu ochrony przeciwpożarowej miałyby polegać tylko na tym, że właściciel terenu i obiektów budowlanych dokonuje oznaczenia urządzonej drogi jako "drogi pożarowej" z zakazem postoju. Jeżeli więc zachowanie tych wymogów okazuje się niewystarczające, a droga pożarowa jest permanentnie zastawiona parkowanymi samochodami, to konieczne jest podjęcie dodatkowych działań prowadzących do rzeczywistego, a nie tylko formalnego zagwarantowania warunków umożliwiających skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych w razie zagrożenia pożarowego.
 1. Słusznie w odpowiedzi na skargę wskazano, że w okolicznościach konkretnej sprawy obowiązkiem Spółdzielni Mieszkaniowej jest również podejmowanie czynności zmierzających do fizycznego udrożnienia drogi pożarowej. Oczywiście egzekwowanie zakazu postoju i parkowania pojazdów na drodze pożarowej należy do kompetencji policji i straży miejskiej, jednak rzeczą Spółdzielni jest systematyczne dokonywanie stosownych zgłoszeń wymienionym służbom, ale też podejmowanie innych działań (np. informacyjnych) przeciwdziałających nielegalnemu wykorzystywaniu drogi pożarowej. Skoro w myśl przepisu § 5 rozporządzenia właściciel terenu ma obowiązek utrzymywać drogi pożarowe "w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej", to nie może poprzestać tylko na jej właściwym urządzeniu i oznakowaniu, lecz musi zapewnić, aby w każdym czasie służby ratownicze miały zabezpieczony dojazd drogą pożarową do miejsc, które podlegają ochronie przeciwpożarowej.
 1. Przewidziany w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej obowiązek przygotowania budynku lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej musi być tak rozumiany i realizowany, aby jednocześnie zapewniał – zgodnie z pkt 4 – osobom przebywającym w budynku lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

Skrócony stan faktyczny sprawy:

       Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 2727/13, oddalił skargę Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "[...]" w Warszawie na decyzję Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] października 2013 r. w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej.

       Mieszkańcy budynków przy ul. [...] 3A i [...] 3B pismem datowanym na 17 czerwca 2013 r. zwrócili się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy z prośbą o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynków, zwłaszcza instalacji elektrycznej i piorunochronnej, opisując istniejące nieprawidłowości. W dniach 9 i 10 lipca 2013 r. została przeprowadzona kontrola budynku przy ul. [...] 3B, z której sporządzono protokół. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy wydał, na podstawie art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) oraz art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.), decyzję z dnia 5 września 2013 r., nakazującą Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "[...]" zapewnienie możliwości przejazdu drogą pożarową biegnącą wzdłuż dłuższego boku budynku o każdej porze roku.

       Organ pierwszej instancji w uzasadnieniu wskazał, że do budynku możliwy jest dojazd pożarowy od strony ul. [...], dalej wewnętrzną drogą osiedlową o szerokości jezdni powyżej 4m. Droga znajduje się na terenie MSM "[...]". Właściciel drogi oznakował ją jako droga pożarowa. Pomimo ustawionego przez właściciela znaku "zakaz postoju" – stwierdzono, że na przedmiotowej drodze parkują samochody. Po przeprowadzeniu rozpoznania operacyjnego stwierdzono, że ze względu na parkowanie na drodze pożarowej samochodów, działania ratowniczo-gaśnicze będą utrudnione lub wręcz niemożliwe. Organ powołał w podstawie prawnej przepisy, zgodnie z którymi właściciele terenów utrzymują znajdujące się na nich drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej.

      Odwołanie od tej decyzji złożyła Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "[...]", wnosząc o jej uchylenie w całości i uchylenie nałożonego obowiązku, ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

      Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej decyzją z dnia [...] października 2013 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji w całości.

       Sąd oddalił skargę na podstawie art. 151 p.p.s.a.

       Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "[...]" w skardze kasacyjnej od powyższego orzeczenia wniosła o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie zwrotu kosztów procesu według norm prawem przepisanych.

        Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "[...]" w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2014 r. sygn. akt VII SA/Wa 2727/13 w sprawie ze skargi Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "[...]" w Warszawie na decyzję Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej oddala skargę kasacyjną.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

 • Sąd sąd administracyjny
 • Sygnatura II OSK 1898/14
 • Akt prawny

  Dz.U. 2010 nr 109 poz 719; § 5; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

  Dz.U. 1991 nr 81 poz 351; art. 4 ust. 1 pkt 5; Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

 • Data wydania środa, 06 kwiecień 2016
 • Kategoria Ochrona Przeciwpożarowa
 • Rodzaj orzeczenia wyrok
 • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 975 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ